Year:2017   Issue: 22   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 329

THE RESEARCH ON PHYSICAL EDUCATION TRAIT ANXIETY STATES OF STUDENTS IN MUCUR VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION CENTRE

Meryem ALTUN

The purpose of this research is to examine Physical Education Trait Anxiety States of Students who are studying at Mucur Vocational and Technical Education Centre. The model of this research is the screening model. A total of 200 students, aged between 15 and 17, who were educated during the 2015-2016 education period at Kırşehir/Mucur Vocational and Technical Education Centre including 50 girls and 150 boys, have been voluntarily participated in the research. "The Physical Education Trait Anxiety Scale”, which is the original form of the validity and reliability study of Varol (2014) on Turkish high school students, has been used as measuring tool. SPSS 21 package program is used in the analysis of data. Mann Whitney U for gender change and Kruskal Wallis test have been used in this study which does not a normal distribution for age variance According to findings obtained, there was no statistically significant difference in the Cognitive, Somatic and Anxiety sub-scales among the groups according to gender variable. According to the age variable, there was a meaningful difference in cognitive, somatic and anxiety sub-scales among different age groups. It has been found that the average age of 15-year-old is the highest. It has been also found that there is a strong positive correlation between sub-dimensions. It has been detected as a result that there are significant differences between the age groups while there is no significant difference between genders. It can be said that there is a significant difference in cognitive, somatic, anxiety sub-dimensions between 15 and 17 years age group and between 16 and 17 age groups in anxiety sub-dimension.

Keywords: Physical Education, Continuous Anxiety

Doi: 10.17363/SSTB.2017.1.003


MUCUR MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ SÜREKLİ KAYGI DURUMLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı; Mucur Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Beden Eğitimi Sürekli Kaygı Durumlarını İncelemektir. Bu araştırmanın modeli, tarama modelidir. Araştırmaya, Kırşehir/Mucur Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde 2015-2016 eğitim öğretim döneminde öğrenim gören 15-17 yaş arası 50 kız, 150 erkek olmak üzere toplam 200 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Ölçme aracı; Varol (2014)'un Türk lise öğrencileri üzerinde geçerlilik güvenirlik çalışmasını yaptığı özgün formu “The Physical Education Trait Anxiety Scale” olan ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde; SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Normal dağılım göstermeyen bu çalışmada cinsiyet değişkeni için Mann Whitney U, yaş değişkeni içinde Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; cinsiyet değişkenine göre gruplar arasında Bilişsel, Somatik ve Endişe alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Yaş değişkenine göre ise farklı yaş grupları arasında Bilişsel, Somatik ve Endişe alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmuştur. 15 yaşında olanların sıra ortalamaları en yüksek çıkmıştır. Ayrıca alt boyutlar arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak; cinsiyet arasında anlamlı farklılık bulunmazken yaş grupları arasında anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. 15 ile 17 yaş gruplarında bilişsel, somatik, endişe alt boyutlarında, 16 ile 17 yaş grupları arasında da endişe alt boyutunda anlamlı farklılığın olduğu söylenebilir

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Sürekli Kaygı

Doi: 10.17363/SSTB.2017.1.003


32