Year:2023   Issue: 47   Area: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 605

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF ETHICAL SENSITIVITY OF ELDERLY CARE STUDENTS AND THEIR ATTITUDES TO THE ELDERLY

Derya ŞİMŞEKLİ BAKIRHAN ORCID Icon

Abstract: Aim: The study was conducted to determine the relationship between the ethical sensitivities of aged care students and their attitudes towards the aged. Method: The research was conducted in a descriptive relationship-seeking type with 74 students studying at a state university. Research data were collected with student introduction form, moral sensitivity questionnaire (MSQ), and Kogan’s attitude towards old people scale (KAOP). Results: The mean age of the students participating in the research is 21.24±1.4. KAOP total score was 102.81±60.04 and MSQ total score was 60.04±26.51. Conclusion: As a result of the study, it was determined that the students’ ethical sensitivity levels were high, and their attitudes towards the elderly were positive. It was observed that there was a moderate positive correlation between students’ ethical sensitivities and their attitudes towards the elderly. It is very important to develop a positive attitude towards old age, to prevent negative connotations against the elderly, and to increase ethical sensitivity in the training of professionals who will serve the elderly, in the training of elderly care students who will provide health care services in the future.

Keywords: Moral Sensitivity, Attitude, Gerontology, Health Occupations Students

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.47.5


YAŞLI BAKIMI ÖĞRENCİLERİNİN ETİK DUYARLILIK DÜZEYLERİ İLE YAŞLILARA YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Öz: Amaç: Araştırma, yaşlı bakımı öğrencilerinin etik duyarlılıkları ile yaşlılara yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırma, bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 74 öğrenci ile tanımlayıcı ilişki arayıcı türde gerçekleştirildi. Araştırma verileri, öğrenci tanıtım formu, ahlaki duyarlılık anketi (MSQ) ve Kogan’ın yaşlılara karşı tutum ölçeği (KAOP) ile toplandı. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.24±1.4’tür. KAOP toplam puanı 102.81±60.04 ve MSQ toplam puanı 60.04±26.51 olarak saptandı. Sonuç: Araştırma sonucunda öğrencilerin etik duyarlılık düzeylerinin yüksek, yaşlılara yönelik tutumlarının olumlu olduğu belirlendi. Öğrencilerin etik duyarlılıkları ile yaşlılara yönelik tutumları arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu görüldü. Yaşlılığa yönelik olumlu tutum geliştirmek, yaşlıya yönelik olumsuz çağrışımların önüne geçmek ve yaşlıya hizmet verecek profesyonellerin eğitiminde, sağlık hizmeti sunacak yaşlı bakımı öğrencilerinin eğitiminde etik duyarlılığın arttırılması için oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Ahlaki Duyarlılık, Tutum, Gerontoloji, Sağlık Hizmetleri Öğrencileri

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.47.5


50