Year:2022   Issue: 46   Area: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 601

Seda GÖGER ORCID Icon,Ayşe ÇEVİRME ORCID Icon

THE RELATIONSHIP BETWEEN MULTI-SCREEN ADDICTION AND DEPRESSION, ANXIETY, STRESS LEVELS IN UNIVERSITY STUDENTS

Aim: This study aimed to ascertain the relationship between multiple screen addiction and depression, anxiety, and stress levels in university students. Method: A total of 442 students from the health services vocational school participated in the descriptive study in the fall semester of 2022-2023, whereas the questionnaires of 418 students were valid for the evaluation process. The study employed the Demographic Features Form, the Multi-Screen Addiction Scale (MSAS), and the Depression, Anxiety, and Stress Scales to collect data from the participants. Results: The mean score of the students on the multiple screen addiction scale was 36.81 ± 10.85, the depression score was 6.33 ± 3.89, the anxiety score was 4.73 ± 2.19, and the stress score was 6.49 ± 3.24. The mean score of loss of control in MSAS was lower and statistically significant compared to the participants living with their family and friends or in the dormitory (p<0.05). There was a positive, albeit weak and advanced, relationship between MSAS sub-dimensions and their total scores and the scores for stress, anxiety, and depression variables (p<0.001). Coclusion: The study indicated that students posed a modest multi-screen addiction level; however, their stress, anxiety, and depression levels were within normal (typical) ranges.

Keywords: University Students, Multi-Screen Addiction, Depression, Anxiety, Stress

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.46.3


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÇOKLU EKRAN BAĞIMLILIĞI İLE DEPRESYON, ANKSİYETE, STRES DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Amaç: Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinde çoklu ekran bağımlılığı ile depresyon, anksiyete, stres düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: İlişkisel tanımlayıcı özellikte olan araştırmaya, 2022-2023 güz döneminde bir sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda eğitim gören toplam 442 öğrenci katıldı, 418 öğrencinin anketleri değerlendirmeye alındı. Verilerin toplanmasında Katılımcılara İlişkin Tanıtıcı Özellikler Formu, Çoklu Ekran Bağımlılığı Ölçeği (ÇEBÖ) ve Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği Kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin ortalama çoklu ekran bağımlılığı ölçeği puanı 36.81 ± 10.85, depresyon puanı 6.33 ± 3.89, anksiyete puanı 4.73 ± 2.19, stres puanı 6.49 ± 3.24 bulunmuştur. Katılımcıların ÇEBÖ Kontrol Kaybı puan ortalaması anne eğitim durumu lisans ve üzeri olanların daha yüksek, evde ailesi ile yaşayanların daha düşük saptanmıştır. ÇEBÖ alt boyutları ve toplam puanları ile depresyon, anksiyete, stres puan değişkenleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Sonuç: Yapılan çalışmada öğrencilerin çoklu ekran bağımlılığı düzeyleri düşük, depresyon, anksiyete, stres düzeyleri ise normal olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Çoklu Ekran Bağımlılığı, Depresyon, Anksiyete, Stres

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.46.3


397