Year:2015   Issue: 16   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 222

THE RELATIONSHIP BETWEEN FITNESS-RELATED QUALITY, SATISFACTION AND INTENTION

Metin ARGAN , Mehpare TOKAY ARGAN, Huseyin KÖSE, Azize SONER

Service quality has received an increasing interest worldwide due to its positive impact on satisfaction, intention and loyalty. The purpose of the study is to reveal the dimensions of service quality related to fitness centers and to analyze the effects of fitness service quality on satisfaction and intention. The study involved a quantitative research methodology employing a questionnaire and convenience sampling with a total sample of 233 members of a private fitness center within the region of middle of the Turkey. The data were subjected to reliability, validity, confirmatory factor analysis (CFA), and structural equation modeling (SEM) procedures. The results of analyzes reveal six valid dimensions (facility, personnel, reliability, empathy, responsiveness, and accessibility and maintenance) and indicate significant relationship between fitness related service dimensions and satisfaction and intention as dependent variable.

Keywords: Fitness, Fitness Services, Quality, Fitness Quality, Fitness Services Quality

Doi: 10.17363/SSTB.20151610875


FİTNES’A İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TATMİN VE NİYET ARASINDAKİ İLİŞKİ

Hizmet kalitesi, tatmin, niyet ve sadakate olan pozitif etkisinden dolayı dünyada önemli derecede ilgi duyulan bir konu haline gelmiştir. Bu çalışma da fitness merkezlerine ilişkin hizmet kalitesi faktörlerinin ve bu faktörlerin tatmin ve niyete olan etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma kantitatif araştırma yöntemi olan anket çalışması kullanılarak özel spor tesislerinde 233 fitness katılımcısına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere, geçerlilik, güvenilirlik testleri, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve yapısal eşitlik modellemesi (YEM) uygulanmıştır. Faktör analizi sonuçlarında altı geçerli boyut (tesis, personel, güvenilirlik, empati, duyarlılık, ulaşım ve bakım) ortaya çıkmış olup, bu boyutların bağımlı değişken olan tatmin ve niyetle anlamlı ilişkisi olduğu ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fitness, Fitness Hizmetleri, Kalite, Fitness Kalitesi, Fitness Hizmet Kalitesi

Doi: 10.17363/SSTB.20151610875


48