Year:2015   Issue: 16   Area: DİĞER TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 226

Fadime BİNGÖL , Sevim BUZLU

THE RELATİONSHİP BETWEEN 15-17 YEARS WORKİNG ADOLESCENTS’ DEPRESSİVE SYMPTOMS, COPİNG WİTH STRESS AND SOME VARİABLES

The purpose of this study was to determine the relationship between depressive symptoms levels of working adolescents and coping with stress and some variables. This descriptive correlational study was conducted in a vocational training center in Istanbul at September-October 2012.The universe of the study consisted of all de students. Sample selection has not been made and the aim was to reach all students, but study has been completed with 116 students. Questionnaire forms, Beck Depression Inventory (BDI) and Rosenbaum’s Learned Resourcefulness Schedule (RLRS) were used to the collect the research data. The mean Beck Depression Inventory scores of students was 23.95±2.17 and Rosenbaum’s Learned Resourcefulness Schedule scores of students was 95.62±6.68. The frequency of family environment in which violence and adolescents who can not get salary had statistically significant differences compared with the mean scores of Beck Depression Inventory. According to the results of the pearson correlation analysis the BDI level of the adolescent was influenced by the RLRS. Specialized nurses should follow adolescents at risk for mental health. Adolescents with depressive symptoms should be identified at an early stage.

Keywords: Working Adolescents, Depression, Stress

Doi: 10.17363/SSTB.20151610872


15-17 YAŞ ÇALIŞAN ERGENLERDE DEPRESİF BELİRTİ DÜZEYİNİN STRESLE BAŞETME VE BAZI DEĞİŞKENLER İLE İLİŞKİSİ

Bu çalışma çalışan ergenlerin depresif belirti düzeylerinin stresle başetme ve bazı değişkenler ile ilişkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipteki bu çalışma Eylül-Ekim 2012 tarihleri arasında İstanbul’da bir mesleki eğitim merkezinde 15-17 yaş çalışan ergenler ile yürütüldü. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyerek araştırmaya katılmayı kabul eden, 15-17 yaş aralığında ve Beck Depresyon envanterine göre 10-29 arasında puan alan 116 çalışan ergen ile tamamlandı. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan sosyodemografik anket formu, Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği (RÖGÖ) kullanılarak toplandı. Öğrencilerin BDE puan ortalaması 23.95±2.17, RÖGÖ puan ortalaması 95.62±6.68 olarak belirlendi. Araştırma kapsamına alınan ergenlerin BDE puanları arttıkça RÖGÖ puanlarının azaldığı, aile ortamında şiddet olan, kazancı eline geçmeyen, kazancı ailesinin ihtiyaçları için kullanılan ergenlerin depresif belirtilerinin daha fazla olduğu belirlendi. Sağlıklı bir toplumun gelişimi açısından konuyla ilgili okul yönetimlerinin, öğretmenlerin ve velilerin bilgilendirilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca ergenlerin bulunduğu çeşitli eğitim kurumlarında uzmanlaşmış hemşireler tarafından ruh sağlığı açısından riskli ergenlerin izlenmesi, depresif belirtileri olan ergenlerin depresyon kronikleşmeden ve ciddi yeti yitimine yol açmadan erken dönemde belirlenmesi, “Stresle başetme” gibi koruyucu girişimleri uygulanması, stresle başetme ve depresif belirtilerinin değerlendirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Ergen, Depresyon, Stres

Doi: 10.17363/SSTB.20151610872


49