Year:2018   Issue: 27   Area: DİĞER TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 381

Mehmet GÖĞREMİŞ ORCID Icon, Mehtap OMAÇ SÖNMEZ ORCID Icon

THE PREVALENCE OF MUSCULOSKELETAL PAİN İN TEACHERS AND THE RELATIONSHIP AMONG PAIN AND EMOTIONAL STATUS, QUALITY OF LIFE AND BODY AWARENESS

Aim: The aim of this study was to determine the prevalence of musculoskeletal system pain (MSP), the effects of pain on emotional status, quality of life and body awareness in the intended teachers. Method: This cross-sectional study included 555 teachers working in public schools. The SF-36 quality of life questionnaire was used to assess the quality of life of the teachers, the Beck Depression Inventory (BDI) to assess the emotional state, the Body Awareness Questionnaire (BDQ) to assess body awareness and the Visual Analogue Scale (VAS) to measure pain severity. Results: 280 (n = 555) teachers were female and 275 were male, mean of age was 38.61±9.37 years. Included in this study, 413 teachers reported that they had pain in the musculoskeletal system. The most common areas were waist (46.9%), neck (39.6%), back (36.2%) and shoulder (32.5%). Teachers with pain in the musculoskeletal system had a high BDI score and a low score of SF-36 (p<0.005). There was no difference between body awareness questionnaire scores of teachers with and without pain in the musculoskeletal system (p=0.512). Conclusion: The prevalence of pain in the MSP was high in the teachers and accordingly, the teachers who had the MSP had a decrease in quality of life and a predisposition to depression.

Keywords: Musculoskeletal System Pain, Body Awareness, Depression, Life Quality, Teacher

Doi: 10.17363/SSTB.2018.2.1


ÖĞRETMENLERDE KAS-İSKELET SİSTEMİ AĞRISININ PREVELANSI VE AĞRI İLE EMOSYONEL DURUM, YAŞAM KALİTESİ VE VÜCUT FARKINDALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Amaç: Bu çalışmanın amacı öğretmenlerde kas iskelet sistemi ağrısı (KİSA) prevalansının saptanması, ağrının emosyonel durum, yaşam kalitesi ve vücut farkındalığı üzerine olan etkilerinin belirlenmesidir. Yöntem: Kesitsel olarak yapılan bu çalışmaya devlet okullarında çalışan 555 öğretmen dâhil edilmiştir. Öğretmenlerin yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla SF-36 yaşam kalitesi anketi, emosyonel durumu saptamak amacıyla Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), vücut farkındalığını değerlendirmek amacıyla Vücut Farkındalık Anketi (VFA) ve ağrı şiddetini ölçmek amacıyla Görsel Analog Skala (GAS) kullanıldı. Bulgular: Öğretmenlerin (n:555) 280’i kadın, 275’i erkek, yaş ortalamaları 38.61±9.37 yıldır. Araştırmaya dahil edilen 413 öğretmen kas iskelet sisteminde ağrı olduğunu bildirmiştir. En çok ağrıyan bölgeler bel (%46.9), boyun (%39.6), sırt (%36.2) ve omuz (%32.5) olarak saptandı. Kas iskelet sistemi ağrısı olan öğretmenlerin BDÖ skoru yüksek, SF-36 skoru düşük bulundu (p<0.005). Kas iskelet sistemi ağrısı olan ve olmayan öğretmenlerin VFA skorları arasında fark saptanmadı (p=0.512). Sonuç: Öğretmenlerde KİSA prevalansının yüksek olduğu, buna bağlı olarak KİSA olan öğretmenlerde yaşam kalitesinde azalma ve depresyona yatkınlık saptandı.

Anahtar Kelimeler: Kas İskelet Sistemi Ağrısı, Vücut Farkındalığı, Depresyon, Yaşam Kalitesi, Öğretmen

Doi: 10.17363/SSTB.2018.2.1


106