Year:2015   Issue: 15   Area: SPORCU PSİKOLOJİSİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 220

Canan Gülbin ESKİYECEK , Betül BAYAZIT, İhsan SARI

THE INVESTIGATION IN TERMS OF AGE GENDER AND SPORTS OF COACH LEADERSHIP BEHAVIOURS PREFERRED IN ATHLETES (THE SAMPLE OF DİYARBAKIR)

The purpose of this research is to investigate athletes’ preferences of coaching behaviours according to which individual and team sports, age groups and gender. 54 females and 119 males as a total of 119 athletes voluntarily participated to the research. As the research aimed to determine coaching behaviours; athletes’ perception of coaching behaviours were examined according to age, gender, sport branch, sport experience and the length of working with the current sport coach, and the relationships were inspected. Leadership Scale for Sports, which was developed by Chelladurai and Saleh (1978, 1980) and contains 5 sub-dimensions (training and instruction, democratic, autocratic, social support and positive feedback behaviours), was used for data collection. The data was analysed in SPSS 18 statistical program by descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency and percentage). Independent Samples T-test, One-Way Analyses of Variance (ANOVA) and Pearson’s Correlation Analysis to find the relationship between two variables were applied. Level of significance was determined to be 0.05. As a result of the research it was seen that athletes between the ages 16-23 preferred more training and instruction, democratic, social support and positive feedback behaviours compared to the athletes between the ages 24-31. Males preferred more autocratic behaviour compared to females and the athletes from team sports preferred higher democratic, autocratic and social support behaviours compared to the athletes from individual sports. A negative significant correlation was found between age groups and training and instruction, democratic, social support and positive feedback behaviours.

Keywords: Coach, Athlete, Leadership, Behaviour Subscale

Doi: 10.17363/SSTB.2015159753


SPORCULARDA TERCİH EDİLEN ANTRENÖR LİDERLİK DAVRANIŞLARININ YAŞ, CİNSİYET VE SPOR DALI AÇISINDAN İNCELENMESİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

Bu çalışmanın amacı, aktif olarak spor yapan sporcuların; bireysel ve takım sporu yapanlara, yaş gruplarına ve cinsiyetlerine göre antrenörleriyle ilgili tercih ettikleri liderlik alt boyutlarının araştırılmasıdır. Araştırmaya tesadüfi örneklem yolu ile seçilen 54 kadın ve 119 erkek olmak üzere 173 gönüllü sporcu katılmıştır. Araştırma antrenör davranışını belirlemeye yönelik olduğundan; yaş, cinsiyet, spor dalı, spor yaşı ve şu anki antrenörüyle çalıştığı süre değişkenlerine göre sporcuların algıları çerçevesinde liderlik davranışları incelenmiş ve bunlar arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Araştırmada kullanılan anket, Chelladurai ve Saleh (1978, 1980) tarafından geliştirilen ve 5 alt boyuttan (eğitici ve öğretici, demokratik, otokratik, sosyal destek ve pozitif geribildirim (ödüllendirici) davranışlar) oluşan Sporda Liderlik Ölçeği’dir. Anketten elde edilen verilere ‘‘SPSS 18’’ istatistik program ile betimsel istatistikler (ortalama, standart sapma, frekans ve % hesaplamaları) yapılmış, istatistiksel analizler için bağımsız değişkenlere t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve iki değişken arasındaki ilişkiyi bulmak için Pearson Korelasyon testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonunda, 16-23 yaş arası sporcuların, 24-31 yaş arasındaki sporculardan daha fazla eğitici ve öğretici, demokratik, sosyal destek ve pozitif geribildirim antrenör davranışlarını; erkek sporcuların, kadın sporculardan daha fazla antrenörlerinde otokratik davranışları ve takım sporu yapanların, bireysel spor yapanlardan daha fazla antrenörlerinde demokratik, otokratik ve sosyal destek davranışlarını tercih ettiği ortaya çıkmıştır. . Sporcuların, yaş grupları ile eğitici ve öğretici, demokratik, sosyal destek ve pozitif geribildirim antrenör davranışları arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Antrenör, Sporcu, Liderlik, Davranış Alt Boyutu

Doi: 10.17363/SSTB.2015159753


106