Year:2020   Issue: 35   Area: TEMEL TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 488

İsmail SARIKAN ORCID Icon,Hasan Basri SAVAŞ ORCID Icon,Meral Tuğba ACAR ÇİMŞİR ORCID Icon

THE EFFECTS OF HIRUDOTHERAPY AS A COMPLEMENTARY IN THE TREATMENT OF A PATIENT WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME: A RARE CASE REPORT

Introduction: The most common endocrine disorder among women in reproductive age is called polycystic ovary syndrome (PCOS). PCOS occurs with elevated levels of androgen and insulin, and excessive release of adipokines from adipose tissue. Aim: The purpose of this case report is to show the positive effect of hirudotherapy application, which is one of the first cases in the literature, in the treatment of PCOS and acne which is very common in women of reproductive age. Method: A 28-year-old female patient who applied to a GETAT Practice Center stated that she was being treated for infertility in her anamnesis. The patient applied for hirudotherapy as a complement to infertility treatment. The patient first read and signed the informed volunteer consent form. After the examinations and examinations, it was decided to apply hirudotherapy to the patient. For hirudotherapy, a total of four small-sized leeches (weight around 0.5 g) were applied to the right and left inguinal areas of the patient and one on the left side of the face. After the application, the examinations and analyses performed on the patient were renewed. Results: After the single session of hirudotherapy in the presented case, blood LH / FSH ratio and prolactin level decreased. Improvement in ovarian cysts was demonstrated radiologically by ultrasound. After hirudotherapy, there was a marked decrease in acne formation on physical examination. Conclusion: The results of this patient, presented as one of the first cases showing the positive effects of hirudotherapy as a complement to treatment in PCOS patients, have a high value in the literature. Larger case series and controlled studies are needed to demonstrate the possible positive effects of hirudotherapy applications on PCOS. Keywords: Hirudotherapy, leech, infertility, biochemistry.

Keywords: Hirudotherapy, Leech, Infertility, Biochemistry

Doi: 10.17363/SSTB.2020.35.4


POLİKİSTİK OVER SENDROMLU BİR HASTANIN TEDAVİSİNDE TAMAMLAYICI OLARAK HIRUDOTERAPININ ETKİLERİ: NADİR BİR OLGU SUNUMU

Giriş: Üreme çağında kadınlar arasında en yaygın olarak görülen endokrin bozukluk, polikistik over sendromu (PKOS) olarak adlandırılır. PKOS, androjen ve insülin yüksekliği ve yağ dokudan aşırı seviyede adipokin salınımı ile oluşur. Amaç: Bu olgu sunumunda amaç, literatürde ilk vakalardan birisi olarak, hirudoterapi uygulamasının, üreme çağındaki kadınlarda çok sık görülen ve infertiliteye yol açabilen PKOS‘un ve aknenin tedavisindeki olumlu etkisini göstermektir. Yöntem: Bir GETAT Uygulama Merkezine başvuran 28 yaşında, kadın hasta, anamnezinde infertilite nedeniyle tedavi görmekte olduğunu belirtti. Hasta, infertilite tedavisine tamamlayıcı olarak hirudoterapi uygulanması başvurusunda bulundu. Hasta öncelikle bilgilendirilmiş gönüllü olur formunu okuyup, imzaladı. Yapılan muayene ve tetkikler sonrasında hastaya hirudoterapi uygulanmasına karar verildi. Hirudoterapi için hastanın sağ ve sol inguinal bölgelerine üçer adet ve yüzünün sol tarafına bir adet olmak üzere toplam dört adet küçük boy (ağırlığı 0,5 gr civarında olan) sülük uygulandı. Uygulama sonrası, hastaya yapılan muayene ve tetkikler yenilendi. Bulgular: Sunulan olguda yapılan tek seans hirudoterapi uygulaması sonrasında, kan LH/FSH oranı ve prolaktin düzeyi azaldı. Overdeki kistlerde düzelme radyolojik olarak ultrason ile gösterildi. Hirudoterapi sonrasında fizik muayenede akne oluşumunda belirgin gerileme görüldü. Sonuç: Literatürde, PKOS hastalarında tedavide tamamlayıcı olarak hirudoterapi kullanımının olumlu etkilerini gösteren ilk olgulardan birisi olarak sunulan bu hastaya ait sonuçların özgün değeri yüksektir. Hirudoterapi uygulamalarının PKOS üzerine muhtemel olumlu etkilerini göstermek için daha geniş vaka serilerine ve kontrollü çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hirudoterapi, Sülük, İnfertilite, Biyokimya

Doi: 10.17363/SSTB.2020.35.4


105