Year:2022   Issue: 45   Area: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 591

THE EFFECTS OF FLUID INTAKE HABITS OF THE HEALTHY YOUNG POPULATION ON URINARY SYMPTOMS

Semiha AYDIN ÖZKAN ORCID Icon,Nezihe KIZILKAYA BEJİ ORCID Icon

Aim: The aim of this study is to evaluate of fluid intake habits and urinary symptoms in young, healthy population. Method: This study design was descriptive, cross-sectional type. A questionnaire was used to assess the fluid intake habits and The Urinary Symptom Profile (USP) (it is structure of 13 items in 3 dimensions: stress urinary incontinence, overactive bladder, and low stream). The study was completed by 602 university students. Results: The average daily fluid intake was >2 L/day for both genders. The gender difference in fluid intake was significant (p < 0.05). Male students were more than consumption of caffeinated drinks and alcohol. The urinary symptom profile score was stress urinary incontinence, overactive bladder and low stream 0.16, 2.41, 0.28 respectively. The male students compared to female students difference in stress urinary incontinence and low stream was found to be statistically significant (p < 0.05). Conclusion: In conclusion, fluid intake habits and urinary symptoms differ between genders in the healthy young population.

Keywords: Fluid Intake, Gender, Urinary Symptoms, Young Population, Voiding Habits

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.8


SAĞLIKLI GENÇ POPÜLASYONUN SIVI ALIMI ALIŞKANLIKLARININ ÜRİNER SEMPTOMLARA ETKİLERİ

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sağlıklı genç popülasyonda sıvı alım alışkanlıklarının ve üriner semptomlarının değerlendirmektir. Metod: Bu çalışma tanımlayıcı, kesitsel tipte bir çalışmadır. Sıvı alım alışkanlıklarını ve üriner semptom profilini (USP) değerlendirmek için bir anket kullanıldı (ÜSP, stres üriner inkontinans, aşırı aktif mesane ve idrar akış hızını değerlendiren üç bölümden ve 13 maddedir). Çalışma 602 üniversite öğrencisi ile tamamlandı. Bulgular: Ortalama günlük sıvı alımı her iki cinsiyet için> 2 L / gün fazladır. Erkek öğrenciler daha fazla yüksek kafeinli ve alkollü içecekler tüketmektedir (p<0.05). İdrar semptom profili skoru sırasıyla stres üriner inkontinans, aşırı aktif mesane ve düşük akım hızı 0.16, 2.41, 0.28 idi. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre stres tipi idrar kaçırma ve düşük akım hızı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p <0.05). Sonuç: Sonuç olarak sağlıklı genç popülasyonda sıvı alım alışkanlıkları ve üriner semptomlar cinsiyetler arasında farklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sıvı Alımı, Cinsiyet, Uriner Semptomlar, Genç Popülasyon, İşeme Alışkanlıkları

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.8


33