Year:2023   Issue: 50   Area: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 636

Hatice BENLİCAN ORCID Icon,Nevin AKDOLUN BALKAYA ORCID Icon

THE EFFECT OF MALE CONDOM AND WITHDRAWAL METHODS ON WOMAN’S SEXUAL LIFE

Aim: The aim of the study is to determine the effect of male condom and withdrawal method on women's sexual life. Method: A cross-sectional and analytical study was conducted among married women aged 15-49 who were protected by condom and withdrawal method in Family Health Centers (FHCs) No. 2 and 12 in Aydın city center (N= 518, C: 58.1%, WD: % 41.8). Data were collected in women's homes by self-reporting method using the Data Collection Form and the Female Sexual Function Index (FSFI). Descriptive statistics, Chi-Square, Mann Whitney U, Kruskall Wallis H and multiple regression analysis were used to evaluate the data, and p<0.05 was considered as significant. Results: Among women with an average age of 34.97±6.49, the rate of those receiving method-specific counseling was lower for withdrwal method (13.4% vs 23.3%, p<0.05). Satisfaction and sexual desire are higher in those who use withdrawal, and the perception of a good sexual life is higher in those who use condoms (p<0.05). 38% of the participants have a FSFI score of 29.78±5.73. Sexual dysfunction is 35.9% for condom and 41% for withdrawal. With condom, there is less sexual dysfunction in dimensions other than sexual satisfaction (p<0.05). The number of times a week one had sexual intercourse, the method used and the woman's sexual evaluation of herself have a positive effect on her sexual functions, while having problems with sexual life and the duration of using the method have a negative effect. These variables explain 20.1% of female sexual disfunction, and the currently used method explains 1.1% (p<0.05). Conclusion: Male condom and withdrawal method affect women's sexual life and sexual dysfunction increases with withdrawal method. For this reason, awareness training should be organized for couples about the effects of male contraceptives on sexual life, family planning services should include sexual counseling, and its continuity should be ensured by starting before marriage.

Keywords: Male Condom, Withdrawal, Woman, Sexual Dysfunction

10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.50.1


ERKEK KONDOMU VE GERİ ÇEKME YÖNTEMİNİN KADIN CİNSEL YAŞAMINA ETKİSİ

Amaç: Araştırmanın amacı, erkek kondomu ve geri çekme yönteminin kadın cinsel yaşamına etkisini belirlemektir. Yöntem: Kesitsel ve analitik özellikteki çalışma, Aydın il merkezindeki 2 ve 12 No’lu Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)’nde erkek kondomu ve geri çekme yöntemi ile korunan 15-49 yaş grubu evli kadınlarda (N= 518, K: %58.1, GÇ: %41.8) yapılmıştır. Veriler, ev ziyareti sırasında Tanıtıcı Bilgi Formu ve Kadın Cinsel Fonksiyon Sorgulama İndeksi (KCFSİ) kullanılarak öz bildirime dayalı toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, Ki-Kare, Mann Whitney U, Kruskall Wallis H ve çoklu regresyon analizi kullanılmış ve hata payı p<0.05 alınmıştır. Bulgular: Ortalama 34.97±6.49 yaşında olan kadınların yönteme özel danışmanlık alma oranları geri çekme yönteminde düşüktür (GÇ: %13.4 vs K: %23.3, p<0.05). Geri çekmeyi kullananlarda memnuniyet ve cinsel istek, kondomu kullananlarda ise iyi cinsel yaşam algısı daha yüksektir (p<0.05). Katılımcıların %38’inde KCFSİ skoru 29.78±5.73’tür. Cinsel disfonksiyon kondomda %35.9, geri çekmede %41 oranındadır. Kondomda cinsel doyum dışında kalan alanlarda cinsel disfonksiyon daha azdır (p<0.05). Cinsel disfonksiyonu kadınların haftalık cinsel ilişki sayısı, kullandığı yöntem ve kendisini cinsel açıdan tanımlaması pozitif, cinsel yaşamla ilgili sorun varlığı ve yöntem kullanım süresi ise negatif etkilemektedir. Bu değişkenler kadın cinsel disfonsiyonunun %20.1’ini, şu an kullanılan yöntem ise %1.1’ini açıklamaktadır (p<0.05). Sonuç: Erkek kondomu ve geri çekme yöntemi kadın cinsel yaşamını etkilemekte ve geri çekme cinsel disfonksiyon oranını artırmaktadır. Bu nedenle çiftlere erkeğe ait kontraseptiflerin cinsel yaşama etkileri konusunda farkındalık eğitimleri düzenlenmeli, aile planlaması hizmetleri cinsel danışmanlığı da içermeli ve evlilik öncesinden başlatılarak sürekliliği sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Erkek Kondomu, Geri Çekme, Kadın, Cinsel Disfonksiyon

10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.50.1

Page Range: 1-23


114