Year:2021   Issue: 39   Area: FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 525

THE EFFECT OF CLINICAL PILATES GROUP EXERCISE PROGRAM ON FUNCTIONAL MOVEMENT SCORES, POSTURE, AND QUALITY OF LIFE IN RECREATIONALLY ACTIVE WOMEN

Güler ATALAY ORCID Icon, Emre Serdar ATALAY

Aim: Pilates exercises were introduced in the 1920s by Joseph Pilates. These exercises are based on 5 basic principles; centering, concentration, sensitivity, flow and respiration. All pilates exercises are applied with core stabilization. Functional Movement Screen (FMS™) is a screening system that shows functional deficiencies. The aim of our study was to investigate the effect of 12-week pilates group exercise training on functional movement scores in women. Secondarily; posture, depression level and quality of life were evaluated. Methods: 30 women were included in the study between 30-50 years of age. Primarly, Functional Movement Screen (FMS™) (Deep squat, Hurdle step, In line lunge, Shoulder mobility, Active leg raise, Trunk stability push-up, Rotation stability) secondarily; New York Posture Analysis Scale, Beck Depression Scale and Short Form 36(SF-36) were used. Pilates exercises were applied by a physiotherapist. The exercises continued for three sessions per week for 12 weeks. Evaluations were repeated before and after the 12-week exercise program. Results: After 12 weeks of Pilates training, a statistically significant difference was found in the SF-36 subscores except general health parameter, FMS total score and New York Posture Analysis Scale results (p<0.05). Conclusion: Regular participation in Pilates exercises can improve functional competence, posture, and health-related quality of life.

Keywords: Clinical Pilates, Depression, Functional Movement Screen, Posture, Quality of Life

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.39.7


KLİNİK PİLATES GRUP EGZERSİZ PROGRAMININ REKREASYONEL AKTİF KADINLARDA FONKSİYONEL HAREKET SKORLARI, POSTÜR VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Amaç: Pilates egzersizleri 1920’lerde Joseph Pilates tarafından tanıtılmıştır. Bu egzersizler 5 temel ilkeye dayanmaktadır; merkezleme, konsantrasyon, hassasiyet, akış ve solunum. Tüm pilates egzersizleri core stabilizasyon ile uygulanır. Fonksiyonel Hareket Analizi (FMS ™), fonksiyonel eksiklikleri gösteren bir tarama sistemidir. Çalışmamızın amacı, 12 haftalık pilates grubu egzersiz eğitiminin kadınlarda fonksiyonel hareket skorlarına etkisini araştırmaktır. İkincil olarak; postür, depresyon düzeyi ve yaşam kalitesi değerlendirilmiştir. Yöntem: Çalışmaya 30-50 yaş arası 30 kadın dahil edilmiştir. Öncelikle, Fonksiyonel Hareket Analizi (FMS™) (Derin çömelme, Engel adımlama, Tek çizgide hamle, Omuz mobilitesi, Aktif düz bacak kaldırma, Gövde stabilitesi şınavı, Dönme stabilitesi); New York Postür Analizi Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği ve Kısa Form 36 (SF-36) kullanılmıştır. Pilates egzersizleri bir fizyoterapist tarafından uygulanmıştır. Egzersizler 12 hafta boyunca haftada üç seans devam etmiştir. Değerlendirmeler 12 haftalık egzersiz programı öncesi ve sonrası tekrarlanmıştır. Bulgular: 12 haftalık Pilates eğitimi sonrası katılımcıların genel sağlık parametresi dışındaki SF- 36 alt skorlarında, FMS toplam skorunda ve New York Postür Analizi Ölçeği sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Pilates egzersizlerine düzenli katılım, fonksiyonel yeterlilik, postür ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini iyileştirebilir.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Fonksiyonel Hareket Analizi, Klinik Pilates, Postür, Yaşam Kalitesi

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.39.7


40