Year:2019   Issue: 32   Area: PSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 463

THE DIVORCE PROCESS AND FAMILY (DIVORCE) MEDIATION

Bülent ŞEN

Aim: In this study, the divorce process of men and women who have gone through a divorce experience and their children, the court process and the life experiences that they have experienced after getting divorced is examined. The issue whether divorce mediation will decreases the negative effects of divorce on all the processes or not and how the research participants viewed the idea of family (divorce) mediation has been questioned. Method: A mixed model study has been used at the research. The structured and semi structured interview form for the quantitative and qualitative data collection; has been prepared in one single form and different for women and men. Living in Ankara Metropolitan Municipality borders, a total of 97 participants, 53 of which were ladies and 44 of which were male participants who had a divorce experience, participated at the study. Results: When both the divorce process and the course after the divorce are evaluated together, it has been seen that the the vast majority of men and women have evaluated the entire process of divorce as a troubled time with regards to emotional and psychological feelings, with regards to the sense of anger, the need for support, preparation period for divorce and the adaptation to the requirements of divorce. It has been seen that both women and men were thinking that there are common grounds to the divorce, that the basic idea when deciding to divorce is to finish the marriage as soon as possible and that both women and men were thinking that they could not get their rights arising from the divorce. Conclusion: The most important result of the study is the identification that 72% of the divorced individuals were looking at the "family (divorce) mediation" in a positive way. The facts of Parental Alienation and joint custody have been examined in a survey together for the first time. It is proposed that the social service academics and experts of the subject should be included to work during the preparation of the law on family (divorce) mediation.

Keywords: Divorce, Mediation, Family Mediation, Divorce Mediation, Parental Alienation, Jointed Custody, Social Work

Doi: 10.17363/SSTB.2019.32.4


BOŞANMA SÜRECİ VE AİLE (BOŞANMA) ARABULUCULUĞU

Amaç: Bu araştırmada, boşanma deneyimini yaşamış kadın ve erkekler ile onların çocuklarının boşanma süreci, mahkeme süreci ve boşanma sonrası yaşadıkları yaşam deneyimleri incelenmiştir. Aile (boşanma) arabuluculuğunun, boşanma ile ilgili tüm süreçlerde boşanmanın olumsuz etkilerini azaltabileceği düşüncesi ile araştırmaya katılanların aile (boşanma) arabuluculuğu fikrine nasıl baktıkları hususu sorgulanmıştır. Yöntem: Araştırmada karma model (mixed model study) kullanılmıştır. Nicel ve nitel verilerin toplanması için yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış görüşme formu; tek bir formda ve kadın ve erkekler için farklı olmak üzere hazırlanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içinde ikamet eden boşanma deneyimini yaşamış, 53’ü kadın, 44’ ü erkek olmak üzere toplam 97 katılımcı araştırmaya katılmıştır. Bulgular: Boşanma süreci ve boşanma sonrası süreç birlikte değerlendirildiğinde, hem kadın hem de erkeklerin boşanma sürecini; duygusal ve psikolojik sorunlar, kızgınlık duygusu, destek ihtiyacı, boşanmaya hazırlık durumu, boşanma gereklerine uyum boyutlarında sıkıntılı bir dönem olarak değerlendirdikleri görülmüştür. Anlaşmalı yapılan boşanmalarda da temel düşüncenin evliliği biran önce bitirmek olduğu ve hem kadınların hem de erkeklerin, boşanma sonrasında boşanmadan doğan haklarını istedikleri şekilde alamadıklarını düşündükleri görülmüştür. Sonuç: Boşanmış bireylerin “boşanma arabuluculuğu” konusuna % 72 oranında olumlu bakmalarının tespiti araştırmadan çıkan en önemli sonuçtur. Ebeveyne yabancılaştırma ve ortak velayet olguları ilk defa bir araştırmada birlikte incelenmiştir. Aile (boşanma) arabuluculuğu Kanun hazırlıklarına sosyal hizmet akademisyenlerinin ve konunun uzmanlarının da dahil edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Boşanma, Arabuluculuk, Aile Arabuluculuğu, Boşanma Arabuluculuğu, Ebeveyne Yabancılaşma, Ortak Velayet, Sosyal Hizmet

Doi: 10.17363/SSTB.2019.32.4


43