Year:2014   Issue: 11   Area:

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 112

Süleyman Erim ERHAN , Kemal TAMER

THE ANALYSIS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS’ PROBLEMS AND STUDENTS’ ATTITUDES IN EASTERN ANATOLIAN REGION

İt is aimed to determine the problems of physical education and sports teachers working in Eastern Anatolian Region and examine search students’ attitudes towards the course. The universe of the survey consists of 522 physical education teachers who work at primary and secondary schools in Eastern Anatolian city-centers in 2008-2009 and 216.000 students in these schools. The sampling of the survey includes teachers (277) and students (5825) at the schools in Eastern Anatolian city-centers (Ağrı, Erzincan, Ardahan, Bingöl, Elazığ, Muş, Malatya, Erzurum, Kars, Iğdır). It has been benefited from three different data gathering instruments for the acquisiton of the data. These instuments are the form of designation of teachers problems, the questionnare of attitude toward physical education lesson, and the form of designation of school equipments. The data obtained from questionnares applied on the groups has been evaluated by SPSS for Windows statistic programme. Statistical test were used analysis of chi-square, one-way variance, the test of LSD Post Hoc. The significance level of p=0.05 is taken into consideration during the statistical analysis and interpretation of the data. According the results of the study it has been found that teachers have problems because of insufficient equipments and gyms and they have no opportunity for the implementation of the course. Students have lower level of eagerness for the course in the cities where the teachers have problems.

Keywords: Problems Of Physical Education Teachers, Student’s Attitudes


DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İL MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARI İLE ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, Doğu Anadolu bölgesindeki il merkezlerinde bulunan ilköğretim ve ortaöğretim okullarında bulunan beden eğitimi öğretmenlerinin sorunlarını belirlemek ve öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarını araştırmaktır. Araştırmanın evrenini, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Doğu Anadolu bölgesi il merkezlerinde faaliyet gösteren, ilköğretim ve ortaöğretim okulunda görev yapan 522 beden eğitimi öğretmeni ve bu okullarda öğrenim gören 216000 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Doğu Anadolu bölgesinde bulunan (Ağrı, Erzincan, Ardahan, Bingöl, Elazığ, Muş, Malatya, Erzurum, Kars, Iğdır) illerin şehir merkezlerinde bulunan ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan 277 beden eğitimi öğretmeni ve bu okullarda öğrenim gören 5825 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanmasında iki farklı veri toplama aracından yararlanılmıştır. Bunlar beden eğitimi dersine karşın tutum anketi ve beden eğitimi öğretmeni sorun belirleme formudur. Bu gruplara uygulanan anketlerden oluşan veriler SPSS for Windows 12.00 istatistik programında değerlendirildi. İstatistiksel işlem olarak “Ki-kare, Pearson Momentler Çarpımı, Korelasyon, Tek Yönlü Varyans, LSD Post Hoc Testi” analizlerini kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi ve yorumlarında p=0.05 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır. Araştırmada il merkezlerindeki okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin tesis ve spor malzemelerinin yetersizliğinden dolayı sorunlar yaşadıkları ve kış aylarında ise ders yapma imkânları bulamadıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmen sorunlarının fazla olduğu illerde ise diğer illere oranla öğrencilerin derse ilişkin tutumlarının düşük olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi Öğretmeni Sorunları, Öğrenci Tutumları


33