Year:2015   Issue: 17   Area: SPORCU PSİKOLOJİSİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 255

Ahmet ARSLAN , Hilal DOĞANAY, Ali Murat KIRIK, Ahmet ÇETİNKAYA

SPORTS AND SELF-ESTEEM RELATIONSHIP IN HIGH-SCHOOL STUDENTS

This study, determining whether there is a suggestive difference between the self-esteems of high-school students who do sports and who do not, and in this aspect, using variables such as gender, school type, class, frequency, accomplishment (medallist, etc.) and team fact making a substantive difference on the self-esteems of the students, is performed by a general screening model. 230 students of a variety of high-schools in Istanbul are used to perform the study. In this study, Personal Information Form and Self-Esteem Scale consisted of two extents; inner confidence and outer confidence are used. Collected data is computerized and some tests such as percentage, arithmetic mean, standard deviation, independent samples t-test, and one-way analysis of variance are performed. As a result of the studies, it has been concluded that there is no substantive difference on the confidences of students’ in terms of gender, school types, team sports, and accomplishments. It has been concluded that only class and team sports have differed meaningfully on the students by both inner and outer confidences. This discovery shows that students who do sports have both inner and outer confidences.

Keywords: High-School Students, Sports, Inner Confidence, Outer Confidence, Team sports

Doi: 10.17363/SSTB.20151714050


LİSE ÖĞRENCİLERİNDE SPOR YAPMA VE ÖZGÜVEN İLİŞKİSİ

Spor yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin özgüvenleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını saptamayı amaçlayan ve bu amaç doğrultusunda ayrıca cinsiyet, okul türü, sınıf, spor sıklığı, spor madalya ve spor takım değişkenlerinin öğrencilerin özgüvenlerinde anlamlı bir farklılığa neden olup olmadığını inceleyen bu çalışma genel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’daki değişik türden liselerde okumakta olan 230 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve iç öz-güven ile dış öz-güven olarak isimlendirilen iki farklı boyutta bir yapıya sahip olan Öz-Güven Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler, bilgisayar ortamına aktarılmış ve yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız grup t- testi ve tek yönlü varyans analizi gibi testler gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda lise öğrencilerinin cinsiyetleri, okul türleri, takım sporu yapıp yapmamaları ve madalya kazanma durumları özgüvenlerine hiçbir anlamlı farklılığa neden olmadığı ve sınıf ve spor sıklığı değişkenlerinin sadece iç-özgüven boyutunda anlamlı farklılığa neden olduğu anlaşılmıştır. Spor yapma durumu değişkeninde ise lise öğrencilerinin hem iç özgüvenleri hem de dış özgüvenleri anlamlı bir şekilde farklılaşmıştır. Bu bulgu spor yapan öğrencilerin özgüvenlerinin hem iç özgüven hem de dış özgüven boyutunda anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Lise Öğrencileri, Spor Yapma, İç Özgüven, Dış Özgüven, Takım Sporları

Doi: 10.17363/SSTB.20151714050


47