Year:2021   Issue: 40   Area: DİĞER TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 533

Atakan SAVRUN ORCID Icon,İsmail Erkan AYDIN ORCID Icon

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF STROKE PATIENTS ADMITTED TO EMERGENCY DEPARTMENT BEFORE AND DURING COVID-19 PANDEMIC

Aim: This study aims to determine the change in the number of ischemic and hemorrhagic stroke patients admitted to the emergency department and 30-days mortality in patients during the COVID-19 pandemic. Method: This study was conducted in the emergency department of a university hospital. The stroke patients admitted between March 11, 2019, and March 11, 2021, were retrospectively analyzed. The dates between March 11, 2019, and March 11, 2020, were considered as the pre-pandemic period, and the dates following March 11, 2020, as the pandemic period. The changes in the gender of the patients, stroke type (ischemic/hemorrhagic), the unit where the patients received treatment, and the 30-day mortality status in the pandemic period were examined. Ethics committee approval was obtained for the study. Results: 586 stroke patients were included in the study. While the rate of ischemic stroke in the pre-pandemic period was 72.4% (n:181), it increased to 92.3% (n:310) in the pandemic period, and the rate of hemorrhagic stroke decreased from 27.6% (n:69) to 7.7% (n:26) (p<0.001). It was found that there was no statistically significant change in terms of gender, 30-day mortality, and the unit in which the patients received treatment in the pandemic period, respectively p=0.534, p=0.147, p=0.905. Conclusion: There is an increase in the number of ischemic stroke cases admitted to the emergency department during the pandemic and a decrease in the number of hemorrhagic stroke cases. We believe that this is motivated by COVID-19.

Keywords: COVID-19, Stroke, Mortality, Admission Rates, Emergency Department

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.40.2


COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA VE ÖNCESİNDE ACİL SERVİSE BAŞVURAN İNME HASTALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

Amaç: Bu çalışmada, COVID-19 pandemisinde acil servise başvuran iskemik ve hemorajik inme hasta sayısındaki ve 30 günlük mortalitedeki değişimi saptamak amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma bir üniversite hastanesinin acil servisinde yapılmıştır. 11 Mart 2019 – 11 Mart 2021 tarihleri arasında başvuran inme hastaları retrospektif olarak incelendi. 11 Mart 2019– 11 Mart 2020 tarihleri arası pandemi öncesi, 11 Mart 2020 tarihi sonrası ise pandemi dönemi olarak kabul edilmiştir. Hastaların cinsiyet, inme tipi (iskemik/hemorajik), tedavi aldığı ünite ve 30 günlük mortalite durumunun pandemideki değişimi incelenmiştir. Çalışma için etik kurul onayı alınmıştır. Bulgular: Çalışmaya 586 inme hastası dahil edilmiştir. Pandemi öncesi iskemik inme oranı %72.4 (n:181) iken pandemi döneminde %92.3’e (n:310) yükselmiştir ve hemorajik inme oranı ise %27.6’dan (n:69) %7.7’ye (n:26) düşmüştür (p<0.001). Pandemi döneminde hastaların cinsiyet, 30 günlük mortalite ve tedavi aldığı ünite açısından istatistiksel olarak anlamlı değişim saptanmamıştır (sırasıyla, p=0.534; p=0.147; 0.905). Sonuç: Pandemi sırasında acil servise başvuran iskemik inme sayısında artış, hemorajik inme sayısında ise azalma olmuştur. Bu duruma COVID-19’un neden olduğu kanaatini taşımaktayız.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, İnme, Mortalite, Başvuru Oranları, Acil Servis

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.40.2


162