Year:2020   Issue: 37   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 503

Eda AL ORCID Icon,Özbay GÜVEN ORCID Icon

RESEARCHES ON SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF ATHLETE STUDENTS

In recent years, it is observed that the sedentary lifestyle among children and young people has increased, the prevalence of harmful habits has increased, and in parallel with sociological corruption, negative behaviors (peer bullying, violence, aggression, etc.) have increased. In addition, it is observed that in parallel with technological developments, young people become Internet and social addiction and parallel to this, anti-social personality structure has increased. It is known that regular exercise gives beneficial results in reducing these problems. At this point, increasing the participation of young people in sports is very important for the future generations to be physically and psychologically healthy. On the other hand, there are many obstacles to the participation of young people in sports. Similarly, it is observed that young people who regularly participate in sports and have expectations from sports in the future face various problems in the process of training and participation in competitions. Socio-economic problems have a large place among the factors that negatively affect the participation of young people who do sports both for recreational and licensed sports. Minimizing socio-economic problems is very important in increasing the participation of young people in sports. In order to achieve this, it is very important to work on determining the socio-economic problems experienced by young people who do active sports and to minimize these problems. In this research, it is aimed to examine the researches on the socio-economic problems of athlete students.

Keywords: Sport, Athlete Student, Socio-Economic, Problem

Doi: 10.17363/SSTB.2020.37.1


SPORCU ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK PROBLEMLERİ ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR

Son yıllarda çocuklar ve gençler arasında hareketsiz yaşam tarzının arttığı, zararlı alışkanlıkların görülme sıklığının yükseldiği, bunun yanında sosyolojik açıdan yozlaşmaya paralel olarak olumsuz davranışların (akran zorbalığı, şiddet, saldırganlık vb.) arttığı görülmektedir. Bunun yanında teknolojik gelişmelere paralel olarak gençlerin internet ve sosyal bağımlığı haline geldikleri, buna paralel olarak anti-sosyal kişilik yapısının yükseldiği gözlenmektedir. Söz konusu problemlerin azaltılmasında düzenli olarak spor yapmanın faydalı sonuçlar verdiği bilinmektedir. Bu noktada gençlerin spora katılımlarının arttırılması gelecek nesillerin fiziksel ve psikolojik açıdan sağlıklı olmalarında oldukça önemlidir. Buna karşılık gençlerin spora katılımlarının önünde birçok engel bulunmaktadır. Benzer şekilde düzenli olarak spor yapan ve gelecekte spordan beklentileri olan gençlerin de antrenman ve müsabakalara katılım sürecinde çeşitli sorunlarla karşılaştıkları görülmektedir. Gerek rekreatif amaçlı gerekse de lisanslı olarak spor yapan gençlerin spora katılımlarını olumsuz yönde etkileyen unsurlar içerisinde sosyo-ekonomik problemler geniş bir yer tutmaktadır. Sosyo-ekonomik sorunların en aza indirilmesi gençlerin spora katılımlarının arttırılmasında oldukça önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için de öncelikli olarak aktif spor yapan gençlerin yaşadıkları sosyo-ekonomik sorunların belirlenmesine ve sorunların en aza indirilmesine yönelik çalışmalar yapılması oldukça önemlidir. Bu kapsamda yapılan bu çalışmada sporcu öğrencilerin sosyo-ekonomik problemleri üzerine yapılan araştırmaların incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Spor, Sporcu Öğrenci, Sosyo-Ekonomik, Problem

Doi: 10.17363/SSTB.2020.37.1


53