Year:2018   Issue: 26   Area: SPORCUDA PERFORMANS GELİŞTİRME

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 370

Mustafa ŞAHİN ORCID Icon, Ogulcan DOĞANAY ORCID Icon, Bülent BAYRAKTAR ORCID Icon

RELATIONSHIP BETWEEN FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN AND ATHLETIC PERFORMANCE IN YOUNG SOCCER PLAYERS

Aim: This study was conducted to determine the relationship between the analysis of functional movement screen (FMS) scores and the performance of young soccer players. Method: The study was conducted with a total of 92 soccer players playing at different clubs aged between 14-16. In the study, FMS components were examined with age, height, body weight, body mass index (BMI), long jump, endurance, agility, and a 10-m, 20-m, and 30-m sprint test. Statistical analysis of the study was conducted using the SPSS 21.0 program. Comparisons between groups were made using the independent t-test. The FMS scores and performance relationship were analyzed using Pearson’s correlation analysis. Finding: The total FMS score of the soccer players was determined as 14.40. In the FMS test, 61.96% of the soccer players had at least one asymmetry; 38.04% of the soccer players had no asymmetry. When the relationship between FMS scores and performance parameters was examined, it was determined that there was a positive correlation between endurance and active straight leg raise (r= 0.270) and rotary stability (r= 0.259). A negative correlation (r= -0.273) was found between the agility test and active straight leg raise at p<0.05. Conclusion: It can be said that FMS scores are normal in infrastructural soccer players, but there are significant problems in terms of the excess of asymmetry in the right and left sides. In young soccer players, functional movement scores are related to endurance and agility.

Keywords: Soccer, Movement Analysis, FMS, Athletic Performance, Injury Prevention

Doi: 10.17363/SSTB.2018.1.1


ALTYAPI FUTBOLCULARINDA FONKSİYONEL HAREKET ANALİZİNİN ATLETİK PERFORMANSLA İLİŞKİSİ

Amaç: Bu çalışma altyapı futbolcularının fonksiyonel hareket taraması (FMS) skorlarının analizi ve performansla olan ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma farklı kulüplerin 14-16 yaş aralığında oynayan toplam 92 futbolcu ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada futbolcuların yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, Beden Kütle indeksi (BKI), Uzun atlama, Dayanıklılık, Çeviklik, 10-20 ve 30m. Sürat ile FMS bileşenleri incelenmiştir. Çalışmanın istatistiksel analizi SPSS 21.0 programı ile yapılmış, gruplara arası karşılaştırmalar bağımsız t-testi ile, FMS skorları ile performans ilişkisi Pearson korelasyon analizi ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Futbolcuların toplam FMS puan ortalaması 14,40 olarak tespit edilmiştir. FMS testinde skorların en az birinde asimetrisi olan sporcuların oranının %61.96 olduğu, %38,04 futbolcunun ise asimetrisinin olmadığı görülmüştür. FMS skorları ile performans parametreleri arasındaki ilişki incelendiğinde Dayanıklılık ile Active straigth leg raise (r=0,270) ve rotary stability (r=0,259) arasında p<0,05 düzeyinde ilişki pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çeviklik testi ile active straigth legraise arasında p<0,05 düzeyinde negatif ilişki (r=-0,273) bulunmuştur. Sonuç: Altyapı futbolcularında FMS skorlarının normal olduğu, fakat sağ ve sol taraf asimetri yaygınlığı açısından önemli problemlerin bulunduğu söylenebilir. Alt yapı futbolcularında Fonksiyonel hareket değerlerinin dayanıklılık ve çeviklik özelliği ile ilişkisi bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Hareket Analizi, FMS, Atletik Performans, Yaralanmaların Önlenmesi

Doi: 10.17363/SSTB.2018.1.1


690