Year:2012   Issue: 5   Area: HALK SAĞLIĞI

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 52

Saliha ALTIPARMAK , Seval CAMBAZ ULAŞ, Serol DEVECİ, Gönül DİNÇ HORASAN

PREVALENCE OF INFERTILITY AND USE OF TREATMENT SERVICES FOR MARRIED INFERTILE SPOUSES MANISA

The aim of the study is to define prevalance of infertility in Turkish women inhabiting a middle-scale urban center. The study is of cross section type. Data of the study was collected from centrum within the context of Manisa Population and Health Research (MNSA) between 01.02.2009 and 01.06.2009. Data was collected for 2979 individuals of households, married women of 15-49 years of age (n=510). Data of the study was collected using questionaires for face to face interviews with household individuals and assessed with SPSS for 15.0 Windows for statistical software. Descriptive statistics were percentaged. Difference between rates of health service uses for infertile females and cases of infertility obtained for different groups were evaluated by chi square and Fisher’s tests. Of the women included in the study, 0.8% are under 18 age, 34.4% 19-29 age, 35.8% 30-39 age and 29.0%,40-49 age. Age range of 33.8± 8.1% (14-49). It was found that 3.5 % of them failed to conceive and 1.0 % cannot give live birth even when they have conceived. Prevalence of infertility in the women included in the study is 4.5 % with primary and secondary infertilities being 2.0 % and 2.5 % respectively.30.4% of the women did not resort to any health institutions and 13.0% chose a traditional method of treatment for infertility. It follow from the results of the study that infertility has been a public health problem for 4.5% of married women in Turkey.

Keywords: Infertility, Women, Prevalence


İNFERTİLİTE SIKLIĞI VE İNFERTİL ÇİFTLERDE TEDAVİ HİZMETİ KULLANIMI MANİSA

Türkiye’nin Batı bölgesinde yer alan orta ölçekli bir kent merkezinde yaşayan Türk kadınlarında infertilite sıklığını tanımlamak ve infertil çiftlerde tedavi hizmeti kullanımını belirlemektir. Araştırma kesitsel tiptedir. Araştırma verileri Manisa Nüfus ve Sağlık Araştırması (MNSA) kapsamında 01.02.2009-01.06.2009 tarihleri arasında kent merkezinde toplanmıştır. Araştırma grubundaki 807 hanede yaşayan 510 (15-49 yaş) evli kadın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanan kadınların sosyo-demografik özelliklerini ve infertilite ile ilgili durumlarını sorgulayan iki form kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, bir anket kullanılarak örneğe çıkan hanelerde yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Veriler SPSS for 15,0 Windows istatistik paket programında değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler yüzde dağılımları ve ki kare testi ile değerlendirilmiştir. Çalışmaya alınan kadınların %0.8’i 18 yaş ve altı, %34.4’ü 19-29, %35.8’i 30-39 ve %29.0’ı 40-49 yaş grubundadır. Kadınların yaş dağılımı 33.8±8.1 (14-49). Kadınların %3.5’inin gebe kalamadığı, %0.0’ının gebe kalabilen ancak canlı doğum yapamadığı belirlenmiştir. Araştırmaya alınan kadınlarda infertilite sıklığı süre iki yıl alınarak %4.5 olarak belirlenmiştir. Süre bir yıl olduğunda bu oran %5.0 olarak değişmektedir. Çalışmada primer infertilite %2.0 ve sekonder infertilite %2.5 olarak belirlenmiştir. Kadınların %30.4’ü tedavi için herhangi bir kuruma başvurmamıştır ve %13.0’ı geleneksel yöntem kullanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, Kadın, Prevalans


50