Year:2018   Issue: 27   Area: SPORCU SAĞLIĞI

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 379

Eray YURTSEVEN ORCID Icon, Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU, Feray KÜÇÜKBAŞ DUMAN, Suzan DAL, Cemile Nihal YURTSEVEN

PREVALENCE OF AND FACTORS ASSOCIATED WITH CIGARETTE SMOKING AMONG SPORT FACULTY STUDENTS: A STUDY FROM TURKEY

Objectives: Tobacco use increases the risk of death from many diseases, including ischemic heart disease, cancer, stroke, and respiratory diseases. In 2016 alone, tobacco use caused over 7.1 million deaths worldwide. Most of these deaths (6.3 million) were attributable to cigarette smoking, followed by secondhand smoke. Methods: The purpose of this study was to evaluate smoking prevalence and factors associated with smoking among students in Sports faculty of Istanbul University. The school has 360 students who are studying at the School of Sports and it is aimed to reach the whole school without selecting a sample. Results: The number of students who agree to participate in the study is 294 (%81,94). Nearly 8% (n = 24) smoked more than 10 cigarettes per day. the prevalence of smoking significantly associated with the factors such as age, place of residence, mother’s education, father’s education level, cigarette or tobacco use in living place, knowledge status of students on their teacher’s smoking habit and alcohol consumption (p<=0.05). Conclusions: Consequently, we believe that students of sports school should take an active role in providing health education programs to increase their awareness on detrimental effects of smoking and to quit smoking in public extensively.

Keywords: University Students, Prevalence, Cigarette, Risk Factors

Doi: 10.17363/SSTB.2018.2.3


SPOR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA İÇMESİ İLE İLİŞKİLİ PREVALANSI: TÜRKİYE'DEN BİR ÇALIŞMA

Amaç: Tütün kullanımı iskemik kalp hastalığı, kanser, inme ve solunum yolu hastalıkları gibi birçok hastalıktan ölüm riskini artırmaktadır. Sadece 2016'da tütün kullanımı dünya çapında 7,1 milyondan fazla ölüme neden olmuştur. Bu ölümlerin çoğu (6,3 milyon) sigara içilmesine, ardından pasif içiciliğe atfedilmektedir. Yöntemler: Bu çalışmanın amacı, İstanbul Üniversitesi Spor Fakültesi'nde sigara içme prevalansını ve sigara içme ile ilişkili faktörleri değerlendirmektir. Spor fakültesinde okuyan 360 öğrencinin tamamına ulaşılması hedeflenmiş olup, herhangi bir örneklem grubu seçilmemiştir. Bulgular: Araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenci sayısı 294 (% 81,94) 'dir. Neredeyse% 8 (n = 24) günde 10'dan fazla sigara içmiştir. sigara içme prevalansı yaş, oturma yeri, annenin eğitimi, babanın eğitim düzeyi, sigara içilmesi, tütün kullanımı gibi faktörlerle, öğretmenlerin sigara alışkanlığı ve alkol tüketimi ile ilgili bilgi durumları ile anlamlı düzeyde ilişkilidir (p <= 0.05). . Sonuç: Sonuç olarak, spor fakültesi öğrencilerinin, sigara kullanımının zararlı etkileri konusundaki farkındalıklarını arttırmak ve halkın yoğun olarak sigarayı bırakmasını sağlamak için sağlık eğitimi programlarının sağlanmasında aktif rol almaları gerektiğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Yaygınlık, Sigara, Risk Faktörleri

Doi: 10.17363/SSTB.2018.2.3


87