Year:2019   Issue: 33   Area: SPORCU BESLENMESİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 468

Hayrettin GÜMÜŞDAĞ ORCID Icon,Alpaslan KARTAL ORCID Icon

MEASUREMENT AND COMPARISON NUTRITION KNOWLEDGE LEVEL OF JUDO ATHLETES

Aim: The aim of this study was to determine nutrition knowledge of athletes athletes, to make comparisons between the Sexes, the time to do sports, Economic rate determination on the basis of their level of knowledge of the situation, nutrients, liquid ingredients, the recovery (renew), weight control, weight gain, weight loss, and comparisons were made determination of the level of knowledge about food supplements. Methods: In this study, the ‘athlete nutrition information level’ questionnaire was administered to ‘Qustionnaire psychometricalvalid and reliable and suitable for use in sporting groups (Zinn, Scofield&Wall). Our research was conducted in 2017 with a survey application to 66 professional athletes selected randomly in the provinces of Sivas, Edirne and Konya. The IBM-SPSS 20 program was used for statistical calculations and the T test and ANOVA test were applied to the data. Normality distribution, parametric Anova application, nonparametric application were performed. Results: The difference between total nutrients, total liquids, Total Refreshment (recovery), total weight control, total food supplements and all total scores of male and female students engaged in Judo were found to be insignificant (P>0.05). The difference between total nutrients, total liquid ingredients, total weight control, total food supplements and all total scores by income level was found to be insignificant when compared. The difference in terms of total regeneration was found to be significant.(P<0.05) compared to income level scores, those with higher income have higher renewal scores. Conclusion: In the research, it was determined that basketball players have sufficient knowledge about athlete nutrition.

Keywords: Sports, Nutrition, Athlete Nutrition, Judo

Doi: 10.17363/SSTB.2019.33.1


JUDO SPORCULARININ BESLENME BİLGİSİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

Amaç: Bu çalışmanın amacı; sporcuların sporcu beslenmesi bilgi düzeylerini saptamak, cinsiyetler arası karşılaştırmalar yapmak, spor yapma süreleri, ekonomik durumlarının bilgi düzeylerine oranlarını belirlenmesi esas alınmış, besin maddeleri, sıvı maddeler, toparlanma (yenileme), kilo kontrolü, kilo alımı, kilo kaybı, gıda takviyeleri ile ilgili bilgi düzeylerinin tespiti ve karşılaştırmaları yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışmamızda ‘sporcu beslenmesi bilgi düzeyi’ anketi ‘Qustionnaire psychometricalvalid and reliable and suitable for use in sporting groups (Zinn, Scofield&Wall) uygulanmıştır. Araştırmamız 2017 yılında Sivas, Edirne ve Konya illerinde rastgele seçilen 66 profesyonel sporculara anket uygulaması ile yapılmıştır. İstatiksel hesaplamalarda IBM-SPSS 20 programı kullanılmış, verilere T testi ve Anova testi uygulanmıştır. Uygulanan testlerin Normallik dağılımı, Parametrik Anova uygulaması, Nonparametrik uygulaması yapılmıştır. Bulgular: Judo sporu yapan kadın ve erkek öğrencilerin toplam besin maddeleri, toplam sıvı maddeleri, toplam yenileme (toparlanma), toplam kilo kontrolü, toplam gıda takviyeleri ve tüm toplam puan karşılaştırıldığında farklılık önemsiz bulunmuştur (P>0,05). Gelir düzeyine göre toplam besin maddeleri, toplam sıvı maddeleri, toplam kilo kontrol, toplam gıda takviyeleri ve tüm toplam puanları karşılaştırıldığında farklılık önemsiz bulunmuştur. Toplam yenilenme yönünden farklılık önemli bulunmuştur.(P<0,05) Gelir düzeyine göre puanlar karşılaştırıldığında geliri yüksek olanların yenileme puanı yüksektir. Sonuç: Yapılan araştırmada basketbolcular sporcu beslenmesi konusundaki bilgilerinin yeterli olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Beslenme, Sporcu Beslenmesi, Judo

Doi: 10.17363/SSTB.2019.33.1


377