Year:2022   Issue: 45   Area: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 575

Gönül GÖKÇAY ORCID Icon,Ayşe ÇEVİRME ORCID Icon

KNOWLEDGE OF STUDENTS AT HEALTH-RELATED DEPARTMENTS ABOUT SEXUAL HEALTH AND RELATED FACTORS

Abstract: Aim: For the societies to be healthy, it is important to protect and improve the sexual health of young people. The research was conducted descriptively in order to determine the knowledge about sexual health of students studying at health-related departments and related factors. Method: The research was conducted with 600 students at health departments. Student Information Form and Sexual Health Information Test were used in the study. The datas were evaluated by using t test, analysis of variance, number, percentage and mean values. In statistical analysis, the level of significance is accepted as p<0.05. Results: The difference between the students' gender, sexual health education status, number of siblings, father's occupation and income, and sexual health knowledge was found to be statistically significant (p<0.05). Conclusion: It was determined that the total sexual health information of the students was below the acceptable values. In the results of working; It is recommended that sexual education programs should be implemented for pre-university and university students.

Keywords: Sexual Health, Knowledge, Student Health

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.1


SAĞLIKLA İLGİLİ BÖLÜMLERDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL SAĞLIK HAKKINDAKİ BİLGİLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

Öz: Amaç: Toplumların sağlıklı olabilmesi için gençlerin cinsel sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi önemlidir. Araştırma, sağlıkla ilgili bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin cinsel sağlık konusundaki bilgilerini ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırma, sağlık bölümlerinde okuyan 600 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Öğrenci Bilgi Formu ve Cinsel Sağlık Bilgi Testi kullanılmıştır. Veriler t testi, varyans analizi, sayı, yüzde ve ortalama değerleri kullanılarak değerlendirildi. İstatistiksel analizde anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin cinsiyeti, cinsel sağlık eğitim durumu, kardeş sayısı, baba mesleği ve geliri ile cinsel sağlık bilgisi arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Sonuç: Öğrencilerin toplam cinsel sağlık bilgilerinin kabul edilebilir değerlerin altında olduğu belirlendi. Çalışma sonuçlarında; Üniversite öncesi ve üniversite öğrencilerine yönelik cinsel eğitim programlarının uygulanması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler:

Anahtar Kelimeler: Cinsel Sağlık, Bilgi, Öğrenci Sağlığı

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.1


326