Year:2015   Issue: 17   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 246

Halil ORBAY ÇOBANOĞLU

IS THERE A DIFFERENCE AMONG SOCCER CLUBS' RISK ASSESSMENTS?

The main purpose of this research is to clarify a difference among the soccer clubs' risk assessments. The research was performed as a general scanning model. The research population consisted of the soccer clubs in Turkcell Super League in the season 2006-2007. Fifteen soccer clubs participated in research. A two-section scale, including 30 questions each having five options and was required to be evaluated according to the Likert scale, was performed to get the research data. In the research, the frequency distribution, the percentage, the mean, the standard deviations were used as statistical techniques and the Kruskal-Wallis test was used as statistical tests. The quantitative datas were tested with a level of significance of p<0.01. As a result of the research; a statistically meaningful difference was found among the soccer clubs' risk assessment related to finance management (p=0.00), related to insurance management (p=0.00), related to facility management (p=0.00), related to injury management (p=0.00).

Keywords: Risk, Risk Management in Sports, The Risk Factors in Sports, Risk Assessment

Doi: 10.17363/SSTB.20151714055


FUTBOL KULÜPLERİNİN RİSK DEĞERLENDİRMELERİ ARASINDA FARKLILIK VAR MIDIR?

Bu araştırmanın genel amacı futbol kulüplerinin risk değerlendirmeleri arasındaki farklılığı ortaya koymaktır. Araştırma genel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2006–2007 sezonu Turkcell Süper Lig’indeki futbol kulüpleri oluşturmuştur. Araştırmaya 15 futbol kulübü katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla 30 soruluk iki bölümlü 5 seçenekli Likert ölçeğine göre değerlendirilmesi istenen bir ölçek uygulanmıştır. Araştırmada istatistiksel teknikler olarak frekans dağılımı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmış ve istatistiksel testler olarak non-parametrik testlerden Kruskal-Wallis Testi kullanılmıştır. Elde edilen sayısal değerler p<0.01 anlamlılık seviyeleri ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda futbol kulüplerinin finans yönetimi açısından risk değerlendirmeleri arasında (p=0.00), sigorta yönetimi açısından risk değerlendirmeleri arasında (p=0.00), tesis yönetimi açısından risk değerlendirmeleri arasında (p=0.00), sağlık yönetimi açısından risk değerlendirmeleri arasında (p=0.00) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Risk, Sporda Risk Yönetimi, Sporda Risk Faktörleri, Risk Değerlendirme

Doi: 10.17363/SSTB.20151714055


54