Year:2018   Issue: 26   Area: SPORCUDA PERFORMANS GELİŞTİRME

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 369

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ISOKINETIC STRENGTH OF KNEE FLEXOR AND EXTENSOR MUSCLES AND VERTICAL JUMP PERFORMANCE IN ELITE MALE VOLLEYBALL PLAYERS

Bihter AKINCIOĞLU ORCID Icon, Tuğba KOCAHAN, Gökhan DELİCEOĞLU, Erkan TORTU, Necmiye ÜN YILDIRIM

Aim: The purpose of the study is to determine the relationship between the isokinetic strength of the knee flexor and extensor muscles and vertical jump performance. Method: 28 elite male volleyball players (Xage = 17,56 ± 1,94 years) were included in the study. Squat and countermovement jump heights of the athletes were obtained using the OptoJump® device. At the same time, the isokinetic muscle strength of flexor and extensor muscles of knee joints of volleyball players was measured concentrically and eccentrically with an Isomed 2000® device. In order to examine the relation between variables; Pearson correlation analysis was used. Regression analysis was used in order to determine the levels of predicting dependent variables of the independent variables which were determined to be correlated with each other. Results: According to the regression analysis result, quadriceps muscle strength affects 61% of change in squat splash height and 60% of change in countermovement jump height. Hamstring muscle affects 56% of the change in squat jump height and 59% of the change in active jump height. However, when using segmental analysis, it was determined that concentric strength of the left-sided quadriceps muscle at 60º/sec affected squat jump and countermovement jump performance positively on the weak level. The concentric and eccentric muscle strength of quadriceps muscle at 180º/sec angular velocity affected moderately positively the squat jump and countermovement jump performance. At the same time, the right side eccentric contraction of the hamstring muscle at 60 º /sec velocity was found to be an important predictor of squat jump and countermovement jump. Conclusion: According to the results of the study, it was determined that the concentric and eccentric muscle strength of the quadriceps and hamstring muscles affected both the squat and countermovement performance. We think that to increase the vertical jump performance, the eccentric muscle strength of the right hamstring muscle's and the concentric muscle strength of the left quadriceps muscle at the 60º/sec velocity and the concentric and eccentric muscle strength of the quadriceps muscle of both sides at the 180º / sn angular velocity should be increased.

Keywords: Volleyball, Jump, Muscle Strength, Isokinetic

Doi: 10.17363/SSTB.2018.1.3


ELİT ERKEK VOLEYBOL SPORCULARINDA DİZ FLEKSÖR VE EKSTANSÖR KASLARININ İZOKİNETİK KAS KUVVETİ İLE SIÇRAMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Amaç: Araştırmanın amacını, elit erkek voleybolcuların diz fleksör ve ekstansör kaslarının izokinetik kas kuvveti ile sıçrama performansı arasındaki ilişkiyi belirlemek oluşturmaktadır. Yöntem: Araştırmaya 28 elit erkek voleybolcu (Xyaş=17,56±1,94 yıl) dahil edildi. Sporcuların squat ve aktif dikey sıçrama yükseklikleri optojump® cihazı kullanılarak elde edildi. Aynı zamanda Voleybolcuların diz eklemi fleksör ve ekstansör kaslarının izokinetik kas kuvveti Isomed 2000® cihazı ile konsantrik ve eksantrik olarak ölçüldü. Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla; Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Aralarında ilişki olduğu belirlenen parametrelerden bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişkenleri yordama düzeylerini belirlemek amacıyla regresyon analizi uygulandı. Bulgular: Uygulanan regresyon analizi sonuçlarına göre, kuadriseps kası squat sıçrama yüksekliğindeki değişimin %61’ini, aktif sıçrama yüksekliğindeki değişimin ise %60’ını etkilemektedir. Hamstring kası, squat sıçrama yüksekliğindeki değişimin %56’sını, aktif sıçrama yüksekliğindeki değişimin ise %59’unu etkilemektedir. Bununla birlikte segmental analizler kullanıldığında, sol taraf kuardiceps kasının 60°/sn hızdaki konsantrik kas kuvvetinin squat sıçrama ve aktif sıçrama performansını zayıf düzeyde pozitif yönde etkilediği ve kuadriceps kasının 180°/sn açısal hızdaki konsantrik ve eksantrik kas kuvvetinin squat sıçrama ve aktif sıçrama performansını orta düzeyde pozitif yönde etkilediği belirlendi. Aynı zamanda sağ taraf hamstring kasının 60°/sn hızdaki eksantrik kasılmasının squat sıçrama ve aktif sıçramada önemli bir yordayıcı olduğu belirlendi. Sonuç: Çalışmamız sonucunda; kuadriceps ve hamstring grubu kasların konsantrik ve eksantrik kas kuvvetinin hem squat sıçrama hem de aktif sıçrama performansını etkilediği belirlendi. Sıçrama performansının arttırılması için sol taraf 60°/sn hızda kuadiceps kasının konsantrik, sağ taraf hamstring kasının eksantrik kas kuvveti ile her iki taraf kudriceps kasının 180°/sn açısal hızdaki konsantrik ve eksantrik kas kuvvetinin arttırılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Voleybol, Sıçrama, Kas Kuvveti, İzokinetik

Doi: 10.17363/SSTB.2018.1.3


31