Year:2014   Issue: 11   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 116

Emrah ATAY , Selçuk KILINÇ

INVESTIGATION of THE PHYSICAL ACTIVITY LEVELS and FALLING FREQUENCIES of ELDERLY PEOPLE

Abstract: In this study, the level of physical activity for elderly people, fall frequency, the relationship between the level of physical activity and falling fear, and the barriers to participate in sports are demonstrated. 25 men and 25 women in total 50 elderly inviduals who applied to the 1st stage as a result of any disturbances at the age of 72.88 ± 5.37 and BMI (Body Mass Index) of 25.73 ± 3.02, 25 participated voluntarily to the study. Questionnaires (sociodemographic questionnaire, the International Physical Activity Questionnaire) are used as data collection tool. The data was collected by using face to face interview technique after getting verbal approvals of the elderly; evaluation of data was analyzed by frequency, percentage, mean, correlation, chi-square test using SPSS 15.0 software package. It is seen in this study that 44% of participants (n = 22) were low-level, 34% (n = 17) of them mid-level and 22% (n = 11) of them high-level active. The elderly people reported that the reasons of not participating in physical activities were health problems (50.98%, n=26), being powerless to do sports (15.68%, n=8), laziness (9.80%). 76% of the participants (n = 38) have at least one chronic disease. When physical activity levels decrease, fear of falling increases (r=0.400, p=0.02). Men are more physically active than women. When willingness to participate in physical activities increase, participation physical activities increase too (r=0.283, p=0.021). 28% (n=14) of the participats reported that they experienced at least one fall over the age of 50. The participation rate in physical activity among elderly is low. It is obvious that health problems and functional weaknesses which seen as obstacles for physical activity participation can be rehabilitated by physical activities. It should be kept in mind that participation in physical activity can be increased by eliminating fear to fall.

Keywords: Elderly, Fall, Physical Activity


YAŞLILARIN DÜŞME SIKLIKLARININ ve BEDENSEL ETKİNLİK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Özet: Bu çalışma; yaşlıların bedensel etkinlik düzeyi, düşme sıklıkları, düşme korkusuyla bedensel etkinlik düzeyi arasındaki ilişkiyi ve spora katılım engellerini ortaya koymak için yapılmıştır. Çalışmaya 1. basamağa her hangi bir rahatsızlık sonucunda başvuran, yaşları 72.88±5.37, BKİ (Beden Kitle İndeksi) 25.73±3.02 olan 25’i erkek 25’i kadın toplam 50 yaşlı birey gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket formları (Sosyodemoğrafik anket, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi) kullanılmıştır. Veriler, yaşlılardan sözlü onam alındıktan sonra yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmış; verilerin değerlendirilmesi SPSS 15.0 paket programı kullanılarak frekans, yüzde, ortalama, korelasyon ve ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Yapılan değerlendirmede katılımcıların %44’ü (n=22) düşük seviyede, %34’ü (n=17) orta seviyede, % 22’si (n=11) yüksek seviye etkin (aktif) olduğu görülmüştür. Yaşlılar, bedensel etkinliğe yeterince katılamamalarının nedenlerini; %50.98’i (n=26) sağlık problemleri % 15,68’i (n=8) kendilerinde spor yapacak gücü bulamamaları, %9.80’i ise tembellik olarak bildirmektedirler. Katılımcıların %76’sı (n=38) en az bir kronik hastalığa sahiptir. Bedensel etkinlik düzeyi azaldıkça düşme korkusu artmaktadır (r=0.400, p=0.02). Erkekler kadınlara oranla daha etkindirler. Bedensel etkinliğe katılım istek düzeyi arttıkça bedensel etkinliğe katılım oranı da artmaktadır (r=0.283, p=0.02). Katılımcıların %28’i (n=14) 50 yaşından sonra en az bir defa düşme deneyimi yaşadığını belirtmişlerdir. Yaşlılar arasında düzenli bedensel etkinliklere katılım oranı düşüktür. Bedensel etkinliğe katılım için engel olarak görülen sağlık problemleri ve fonksiyonel güçsüzlüğün, yine bedensel etkinlikle rehabilite edilebileceği aşikârdır. Düşme korkusunun giderilmesi ile bedensel etkinliğe katılımın artırılabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bedensel Etkinlik, Düşme, Yaşlı


22