Year:2022   Issue: 43   Area: SPORCUDA PERFORMANS GELİŞTİRME

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 563

Sadettin EROL ORCID Icon

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF STATIC AND DYNAMIC CORE EXERCISES APPLIED TO 10-12 YEARSS OLD FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS ON SOME PHYSICAL FITNESS CHARACTERISTICS

Aim: In this study, it was aimed to examine the effects of static and dynamic core exercises applied to 10-12 years old female volleyball players on balance, vertical jump, agility and flexibility performances. Method: The mean age of the experimental group (EG) was 11.46±.51 years, the mean body weight was 38.38±12.02 kg, the mean height was 144,06±8.99 cm, the mean age of the control group (CG) was 11.53±.51 years. The average body weight of the thirty female volleyball players participating in the study as volunteers was 38.48±7.99 kg, the average height was 147.93±12.70 cm, and the training age was 3±1.2 years. The athletes participating in the research were randomly divided into two groups as control and experimental groups. Different training programs were applied to these groups. (EG), in addition to regular volleyball training, static and dynamic core training was performed 3 times a week for 30 minutes for 8 weeks. While (CG) only weekly regular volleyball training was applied. Pre-test measurements (balance, vertical jump, agility and flexibility) of both groups were performed before the studies. At the end of 8 weeks, the last test measurements of the groups were taken. To compare the pre and post values of the groups separately (2x2) repeated ANOVA was used. Results: The first and last test measurements of the groups were compared between the groups; According to the analysis of the data, a statistically significant difference was observed in the measurement values of the balance test, vertical jump test, agility test and flexibility test (p<0.05). Conclusion: In addition to regular volleyball training, dynamic and static core programs applied within the scope of conditioning studies contributed positively to some measured motor development characteristics of the athletes.

Keywords: Volleyball, Core, Speed, Balance, Agility

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.43.2


10-12 YAŞ KADIN VOLEYBOLCULARA UYGULANAN STATİK VE DİNAMİK ÇEKİRDEK EGZERSİZ ÇALIŞMALARININ BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Amaç: Bu çalışmada 10-12 yaş kadın voleybolculara uygulanan statik ve dinamik çekirdek egzersizlerinin denge, dikey sıçrama, çeviklik ve esneklik performanslarına etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Deney grubunun yaş ortalaması (DG) 11.46± idi.51 yaş, ortalama vücut ağırlığı 38.38±12.02 kg, ortalama boy 144.06±8.99 cm, kontrol grubunun (KG) yaş ortalaması 11.53± idi.51 yıl. Çalışmaya gönüllü olarak katılan otuz kadın voleybolcunun ortalama vücut ağırlığı 38.48±7.99 kg, ortalama boy 147.93±12.70 cm, antrenman yaşı 3±1.2 yıl idi. Araştırmaya katılan sporcular rastgele kontrol ve deney grubu olarak iki gruba ayrıldı. Bu gruplara farklı eğitim programları uygulanmıştır. (KG) düzenli voleybol antrenmanına ek olarak 8 hafta boyunca 30 dakika boyunca haftada 3 kez statik ve dinamik çekirdek antrenmanı yapıldı. (KG) ise sadece haftalık düzenli voleybol antrenmanı uygulandı. Çalışmalardan önce her iki grubun ön test ölçümleri (denge, dikey sıçrama, çeviklik ve esneklik) yapıldı. 8 Hafta sonunda grupların son test ölçümleri alındı. Grupların öncesi ve sonrası değerlerini ayrı ayrı karşılaştırmak için (2x2) tekrarlanan ANOVA kullanıldı. Bulgular: Grupların ilk ve son test ölçümleri gruplar arasında karşılaştırıldı; Verilerin analizine göre denge testi, dikey sıçrama testi, çeviklik testi ve esneklik testi ölçüm değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark gözlendi (p<0.05). Sonuç: Düzenli voleybol antrenmanlarının yanı sıra kondisyon çalışmaları kapsamında uygulanan dinamik ve statik çekirdek programlar sporcuların ölçülen bazı motor gelişim özelliklerine olumlu katkı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Voleybol, Çekirdek, Hız, Denge, Çeviklik

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.43.2


190