Year:2016   Issue: 19   Area: SPORCU PSİKOLOJİSİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 290

Erkan YARIMKAYA , Mehibe AKANDERE, Sefa ALTUNKUŞ

INVESTİGATİON OF THE EFFECT OF WRESTLING TRAINING ON DEPRESSİON LEVELS OF CHİLDREN BETWEEN THE AGES OF 11-14

The aim of this research was to investigate whether wrestling training for 8 weeks has an effect on depression levels of children or not. The research group was constituted of 210 students in the range of 11-14 years old who take education in Ankara Sincan Ahi Evran Secondary School with Eryaman Cumhuriyet Secondary School. The research was designed as a test-module with pretest-posttest control group. In the research, "Depression Scale for Children" (Kovacs, 1981) was used as data collecting tools. Regular wrestling training was given to the students in application group for 2 hour 3 days a week throughout 8 weeks. For statistical analysis of the data, SPSS 15.0 software program was used whereas Wilcoxon and Mann-Whitney U tests were applied for comparisons. This research was tested for 0.05 significance levels. It was determined that there was a significant difference in terms of statistics when averages of pre-test and post-test grades of students participated in the research as application group (p<0.05). In this regard, it can be concluded that wrestling training with regular participation will have a positive effect on depression levels of children.

Keywords: Sports, Wrestling, Child, Depression, Education

Doi: 10.17363/SSTB.20161919751


11-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA GÜREŞ EĞİTİMİNİN DEPRESYON DÜZEYİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, 8 hafta süre ile düzenli olarak uygulanan güreş eğitiminin, çocukların depresyon düzeyleri üzerinde etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Araştırma grubu, Ankara Sincan Ahi Evran Ortaokulu ile Eryaman Cumhuriyet Ortaokulu’nda öğrenim gören 11-14 yaş aralığındaki 210 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma ön test – son test kontrol gruplu deneme modelinde desenlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği” (Kovacs, 1981) kullanılmıştır. Uygulama grubu öğrencilerine 8 hafta boyunca, haftada 3 gün 2 saatlik düzenli olarak güreş eğitimi verilmiştir. Verilerin istatistiğinde SPSS 15.0 paket programından yararlanılmış, karşılaştırmalarda Wilcoxon ve Mann-Whitney U testlerine başvurulmuştur. Bu araştırma, 0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Araştırmaya uygulama grubu olarak katılan öğrencilerin ön test – son test depresyon puan ortalamalarının karşılaştırılmasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu bağlamda, düzenli olarak katılım gösterilen güreş eğitiminin, çocukların depresyon düzeyleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Güreş, Çocuk, Depresyon, Eğitim

Doi: 10.17363/SSTB.20161919751


90