Year:2020   Issue: 37   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 499

Mehmet Akif KIRAÇ ORCID Icon,Ali Serdar YÜCEL ORCID Icon

INVESTIGATION OF SIBER VACCINATIONS AND AWARENESS OF AMATEURS AND PROFESSIONAL FOOTBALLERS

Objective: In this study, it was aimed to examine the attitudes of amateur and professional football players regarding their cyber victimization and awareness according to various variables. Materials and methods: The universe of the study consists of footballers playing in amateur and professional football clubs 334 of these players were randomly selected and included in the study.The questionnaire forms are personal information form consisting of 10 questions and 14 Cyber Sensitivity Scale 14 with 14 items and “Cyber Victimization Scale“ with 24 items. The 14-item "Cyber Sensitivity Scale" developed by Tanrıkulu et al. (2013) and the 24-item "Cyber Victimization Scale" developed by Arıcak et al. (2012) were used. One-way analysis of variance (Anova), t-test will be applied to determine the difference between frequency and percentage distributions and some independent variables related to players (gender, age, marital status etc.). Results and Conclusion: The age of football, occupation, classification group, age of football, internet use matches have no effect on cyber (cyber) bullying sensitivity. 21-25 years old players are more sensitive to cyber (cyber) bullying. Virtual victimization of football players, single, student, 16-20 age, secondary education, 7-9 hours of internet and amateur football players playing in the league has been seen more than the virtual victimization. When the variables are examined, it can be thought that this group has more access to internet and more cyber victimization because they use more internet.

Keywords: Football, Cyberbullying, Cyberbullying Sensibilit

Doi: 10.17363/SSTB.2020.37.5


AMATÖR VE PROFESYONEL FUTBOLCULARIN SİBER MAĞDURİYETLERİ VE FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ

Amaç: Çalışmada çeşitli değişkenlere göre, amatör ve profesyonel futbolcuların siber mağduriyetleri ve farkındalıklarına ilişkin tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın evrenini Elazığ ilindeki amatör ve profesyonel futbol kulüplerinde oynayan futbolculardan (n:450) oluşmaktadır. Bu futbolculardan rasgele yöntemle seçilen 334 futbolcu araştırma kapsamına alınmıştır ve örneklem oluşturulmuştur. Anket formları 10 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ve 14 maddelik “Siber Duyarlılık Ölçeği” ile “24 maddelik “Siber Mağduriyet Ölçeği” formlarıdır. Tanrıkulu ve arkadaşlarının (2013) geliştirdikleri 14 maddelik "Siber Duyarlılık Ölçeği" ile Arıcak ve arkadaşları tarafından (2012) geliştirilen 24 maddelik "Siber Mağduriyet Ölçeği" kullanılmıştır. Analiz kapsamında frekans ve yüzde dağılımları ve futbolculara ilişkin bazı bağımsız değişkenlere göre (cinsiyetiniz, yaşınız, medeni durumunuz vb.) farklılığının tespitinde tek yönlü varyans analizi (Anova) ile t- testi uygulanmıştır. Bulgular ve Sonuç: Medeni durum, meslek, klasman grubunun futbola başlama yaşının, internet kullanma amaçlarının, Siber (Sanal) Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarında bir etkisi görülmemiştir. 21-25 yaş aralığındaki futbolcuların Siber (Sanal) Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Futbolcuların Sanal mağduriyetlerinde ise; bekar, öğrenci, 16-20 yaş, ortaöğretim, 7-9 saat internet kullanan ve amatör ligde futbol oynayan futbolcuların sanal mağduriyetlerin daha fazla olduğu görülmüştür. Sonuç olarak değişkenler incelendiğinde bu grubun internete girme olanakların daha fazla olduğu ve daha fazla internet kullandıklarından dolayı sanal mağduriyet yaşadıkları düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet

Doi: 10.17363/SSTB.2020.37.5


61