Year:2016   Issue: 21   Area: SPORCU SAĞLIĞI

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 316

Vedat ÇINAR , Taner AKBULUT, Salih ÖNER, Zarife PANCAR, Muhammed Emre KARAMAN

INVESTIGATION OF HEALTY LIFE STYLE BEHAVIORS OF TURKISH WRESTLING FEDERATION COACHES

The purpose of this study is to investigate the healthy life style behaviors of coaches who working in Turkey Wrestling Federation. While the population of the research was Turkey Wrestling Federation Coaches and the samples of research created from 100 male coaches who participated in Turkey Championship Stars Categories in 2015 April. In this study "Healthy Lifestyle Behaviors Scale II (HLBS)’’ was used. The obtained data from the survey results were analyzed with SPSS 17 software package. One Way Anova and Independent Samples t tests were used to analyze the data to determine the differences between the groups. The coaches Healthy Lifestyle Behaviors Scale score means are determined as: 142.36±16.0 points. To contribute behaviors for development of health the highest mean scores, self-actualization, health responsibility, which found support in stress management and interpersonal dimension respectively, and the lowest average exercise and eating habits. As a result, there was a significant relationship between healthy life style behaviors and smoking, age, occupation time. Coachces who are nonsmokers have higher interpersonal communication, health responsibility and spiritual development than smokers. Old coaches give more importance to physical activities. Coaches who do regular exercise have higher healthy life style behaviors than don’t exercise. Consequently: It can be said that; Symposiums and educational seminars that made could be beneficial for their Healthy Lifestyle Behaviors and their application in daily life. Note: This study was presented as Oral at the The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy- ICPESPT2016, Firat University, Elazig, Turkey, 18-20 November, 2016

Keywords: Healthy Lifestyle, Wrestling, Coach

Doi: 10.17363/SSTB.20162124012


TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU’NDAKİ ANTRENÖRLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı; Türkiye Güreş Federasyonunda görev yapan antrenörlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Türkiye Güreş Federasyonunda görev yapan antrenörler oluştururken; örneklemini Nisan 2015 yılında Elazığ ve Sivas ilinde yapılan Yıldızlar Türkiye şampiyonası (Serbest-Grekoromen)’nda görevli olan toplamda 100 Erkek Antrenör oluşturmuştur. Araştırmada, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının incelenmesine yönelik "Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II" kullanılmıştır. Araştırmada elde edilmiş olan veriler SPSS 17 paket programı ile analizleri yapılmıştır. Farklılıkları belirlemek için One Way Anova ve Independent t testi yapılmıştır. Araştırmada yer alan antrenörlerin SYBD ölçeği genel ortalaması 142.36±16.0 puan (min:98, max:169) olarak tespit edilmiştir. Sağlık durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayan davranışlar içerisinde en yüksek puan ortalamaları sırasıyla manevi gelişim, kişilerarası iletişim, , en düşük ortalama ise sağlık sorumluluğu, stres yönetimi ve destek, egzersiz ve beslenme alışkanlığına aittir. Sigara kullanmayanların sigara kullananlara göre, düzenli spor yapanların spor yapmayanlara göre ortalamalarının daha yüksek olduğu tespit edilmiş olup istatiksel olarak anlamlı bir sonuç görülmüştür. Yaş, kademe, görev süresi, bakımından SYBD’da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilirken; bunun yanında, düzenli olarak spor yapanların spor yapmayanlara göre beslenme düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; Güreş Federasyonunda görev yapan antrenörlerin SYBD orta seviyede olduğu görülmüştür. SYBD’nın kavranması ve günlük hayatta uygulanabilmesi için konu ile ilgili düzenlenecek sempozyumlar ve eğitim seminerlerinin antrenörlere faydalı olacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı Yaşam Biçimi, Güreş, Antrenör

Doi: 10.17363/SSTB.20162124012


85