Year:2019   Issue: 33   Area: TEMEL TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 464

Tutku TUNÇ ORCID Icon,Gülderen KARAKUŞ ORCID Icon,Zeynep SÜMER ORCID Icon,Ceylan HEPOKUR ORCID Icon

INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL AND ANTICANCER EFFECTS OF MAVA-CYTARABINE POLYMER-DRUG CONJUGATE

Aim: Studies to increase the efficacy of chemotherapeutic drugs and to reduce or completely eliminate the side effects are frequently encountered. In this study, we aimed to reduce the side effects of anticancer and antimicrobial effects of the new conjugate by using newly obtained polymer-drug conjugate (MAVA-CYT) to Cytarabine (CYT) drug used in the treatment of leukemia. Method: The conjugation reaction was carried out at 70° C in dimethylformamide under triethylamine catalysis. Structural characterization of copolymer was performed. Anticancer and antimicrobial activity were determined by XTT test in breast cancer (MCF-7) Mouse fibroblast (L929) cell lines, and disc diffusion technique, respectively. Results: Conjugate was confirmed by FTIR and 1H-NMR spectra. No zone of inhibition was formed on the synthesized Conjugate 6 microorganism. While the inhibition percentage of MAVA-CYT pair was 60.64%, Cytarabine was found to have the highest concentration of cancer cells (70.17%). As a result of the cytotoxic activity tests, it was found that the copolymer-drug pair (100%) had only viability of the drug (89.86%). The toxic effect of the copolymer-drug pair on the L929 cell line at 6 different concentrations was not observed and cell viability was found to be 100%.Conclusion: MAVA-CYT appear to be a promosing source of new anticancer agent. Further studies are needed to identify the cytotoxic activity mechanisms on these cancer cells.

Keywords: Cytarabine, Copolymer-Drug Conjugate, Anticancer

Doi: 10.17363/SSTB.2019.33.4


MAVA-CYTARABINE POLİMER İLAÇ KONJUGATININ ANTİMİKROBİYAL VE ANTİKANSER ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Amaç: Kemoterapötik ilaçların etkinliğinin artırılması ve yan etkilerinin azaltılması ya da tamamen giderilmesine yönelik çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır. Bizim çalışmamızda,lösemi tedavisinde kullanılan Cytarabine (CYT) ilacına, maleik anhidrit vinil asetat (MAVA) kopolimeri eklenmesi suretiyle dizayn edilen polimer-ilaç konjugatı (MAVA-CYT) kullanılarak, bu ilacın yan etkilerinin azaltılması ve antikanser ve antimikrobiyal etkilerinin araştırılması amaçlandı.Yöntem: Konjugasyon reaksiyonu 70 o C’de dimetilformamid (DMF) içinde trietilamin (TEA) katalizörlüğünde gerçekleştirildi. Kopolimerin yapısal karakterizasyonu yapıldı. Antikanser aktivitesi meme kanseri hücre hattında (MCF-7) ve sağlıklı Mouse fibroblast (L929) hücre hatlarında çalışıldı. Antimikrobiyal aktivitesi ise disk difüzyon tekniği kullanılarak değerlendirildi.Bulgular: FTIR and 1 H-NMR spektrumları aynı zamanda konjugasyon reksiyonunu da doğrulamıştır. Konjugatın, çalışılan 6 mikroorganizma üzerinde inhibisyon zonu oluşmamıştır. MAVA-CYT çiftinin inhibisyon yüzdesi (% 60,64) iken Cytarabine’in ise en yüksek konsantrasyonda kanser hücrelerini öldürme oranı (% 70,17) olarak bulunmuştur. Sitotoksik aktivite testleri sonucunda, kopolimer-ilaç çiftinin (% 100), sadece ilacın ise (%89,86) canlılık oranına sahip olduğu görülmüştür. kopolimer-ilaç çiftinin L929 hücre hattı üzerinde 6 farklı konsantrasyonda sitotoksisitesi araştırıldığında, hücre canlılık oranı % 100’e yakın bulunmuştur. Sonuç: MAVA-CYST umut verici bir yeni antikanser ajan kaynağı olarak gözüküyor. Bu kanser hücrelerinde sitotoksik aktivite mekanizmalarını tanımlamak için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Cytarabine, Kopolimer-İlaç Konjugatı, Antikanser

Doi: 10.17363/SSTB.2019.33.4


166