Year:2021   Issue: 40   Area: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 513

Necmiye ÇÖMLEKÇİ ORCID Icon,Dilek BAYKAL ORCID Icon

IMMUNOTHERAPY AND TOXICITY MANAGEMENT IN PATIENTS WITH NON-SMALL CELL LUNG CANCER

Aim: The aim of this review is to present an overview of the management of toxicities commonly seen in immunotherapy in patients with non-small cell lung cancer. Methods: “non-small cell lung cancer” OR “NSCLC” AND “PD-1” OR “PD-L1” AND from PubMed, Google Scholar, Web of Science databases to identify common toxicities based on the results of studies with patients with non-small cell lung cancer. A search was made with the keywords “retrospective”. Findings: A total of 12 retrospective studies with full texts in English were analyzed. According to the results of the study, it was found that toxicities such as skin reactions, pneumonitis, diarrhea, endocrine disorders, hepatitis, renal toxicity, neurotoxicity and atralgis were developed. Conclusions: In patients with non-small cell lung cancer receiving immunotherapy, it is important to detect toxicities in the early period so that the treatment continues without disruption. Oncology nurses have important roles in the prevent and early detection of toxicities, the education of the patient and their family, and the morning and evaluation of toxicity symptoms.

Keywords: Non-Small Cell Lung Cancer, Immunotherapy, Toxicity, Toxicity Management

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.39.4


KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA İMMÜNOTERAPİ VE TOKSİSİTE YÖNETİMİ

Amaç: Bu derleme ile küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalarda immunoterapi tedavisinde sık görülen toksisitelerin yönetimine ilişkin bakış sunmak amaçlanmıştır. Yöntem: Küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalar ile yapılmış çalışma sonuçları doğrultusunda sık görülen toksisitelerin belirlenmesi için PubMed, Google Scholar, Web of Science veri tabanlarından "küçük hücreli olmayan akciğer kanseri" VEYA "NSCLC" VE "PD-1" VEYA "PD-L1" VE "retrospektif" anahtar kelimeleri ile arama yapılmıştır. Bulgular: İngilizce tam metnine ulaşılan toplam 12 retrospektif çalışma incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre immünoterapi ilişkili en sık cilt reaksiyonları, pnömonit, diyare, endokrin bozukluklar, hepatitis, renal toksisite, nörotoksisite ve atralji gibi toksisitelerin geliştiği bulundu. Sonuç: İmmünoterapi alan küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalarda tedavinin aksamadan devam etmesi için toksisitelerin erken dönemde tespit edilmesi önemlidir. Onkoloji hemşirelerinin toksisitelerin önlenmesi ve erken dönemde tespit edilmesinde, hasta ve ailesinin eğitimi, toksisite belirtilerinin takip edilmesi ve değerlendirilmesinde önemli rolleri vardır.

Anahtar Kelimeler: Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri, İmmünoterapi, Toksisite, Toksisite Yönetimi

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.39.4


122