Year:2020   Issue: 35   Area: CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 487

Buğra OKŞAŞOĞLU ORCID Icon

HYPERECHOGENIC AMNIOTIC FLUID DETECTED IN PRETERM LABOR

Introduction: Obstetricians use ultrasound to detect meconium before or during birth. Because ultrasound is a non-invasive method. Ultrasound is laso the place where the mother first saw her baby. The presence of echogenic amniotic fluid on ultrasound is rare. However, if encountered, it causes the clinician to worry about fetus health. Vernix caseosa is the biggest cause of echogenic amniotic fluid, and less frequently, meconium and blood are shown in the literature. The most important reason that threatens the health of the fetus is meconium amniotic fluid. Many studies show that the presence of meconium is not easy to detect by ultrasound. Aim: With this case, it is aimed to emphasize that in case of hyperechogenic amniotic fluid, routine prenatal management should not be changed. Method: The management process of a patient with hyperechogenic amniotic fluid who is 21-year-old patient with primigravid and applied to our clinic with complaints of pain detected on ultrasound until delivery is described. Findings: When the patient's cervical opening reaches 5-6 cm, his poche was opened by us during his follow-up. Amniotic fluid was observed in dark color. However, meconium has not been detected. Result: We present the case of hyperechogenic amniotic fluid, which was detected at 36 weeks, spontaneous pains started and conservatively managed with careful fetal monitoring, and betamethasone administration gave birth to a healthy male baby weighing 2770 g.

Keywords: Amniotic Fluid, Hyperechoic, Preterm Birth

Doi: 10.17363/SSTB.2020.35.5


PRETERM EYLEMDE TESPİT EDİLEN HİPEREKOJENİK AMNİYOTİK SIVI

Giriş: Kadın doğum uzmanları, doğumdan önce veya doğum sırasında mekonyumu tespit edebilmek için ultrason kullanır. Çünkü ultrason invaziv olmayan bir yöntemdir. Ultrason aynı zamanda annenin bebeğini ilk gördüğü yerdir. Ultrasonda ekojenik amniotik sıvı varlığı nadirdir. Ancak karşılaşılması durumunda klinisyeni fetüs sağlığı açısından endişeye iter. Ekojenik amniyotik sıvının nedenleri olarak literatürde en sık olarak vernix caseosa, daha az sıklıkta ise mekonyum ve kan gösterilmektedir. Fetusun sağlığını tehdit eden en önemli neden mekonyumlu amniyotik sıvıdır. Birçok çalışma mekonyum varlığının ultrason ile tespitinin kolay olmadığını göstermektedir. Amaç: Bu vaka ile hiperekojenik amniyon mayi tespit edilmesi durumunda rutin prenatal yönetim şeklinin değiştirilmemesi gerektiği vurgulanmak amaçlanmıştır. Yöntem: 21 yaşında primigravid olan ve sancılanma şikayeti ile kliniğimize başvuran ve ultrasonda hiperekojenik amniyon mayi tespit edilmiş olan bir hastanın doğuma kadar olan yönetim süreci anlatılmıştır. Bulgular: Hastanın servikal açıklığı 5-6 cm seviyesine geldiğinde yapılan takipleri esnasında poche'si tarafımızca açılmıştır. Amniotik sıvı koyu renkli izlenmiştir. Ancak mekonyum tespit edilememiştir. Sonuç: 36. haftada tespit edilen, spontan sancıları başlamış ve dikkatli bir fetal monitörizasyon ile konservatif yönetilerek ve betametazon uygulaması yapılarak, 2770 gr ağırlığında sağlıklı erkek bebek doğurtulan hiperekojenik amniotik sıvı olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Amniyotik Sıvı, Hiperekoik, Preterm Doğum

Doi: 10.17363/SSTB.2020.35.5


51