Year:2021   Issue: 41   Area: ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 544

GRADUATE THESIS REVIEW DONE RELATED TO EATING DISORDERS IN TURKEY

Kübranur VARLIKLIÖZ ORCID Icon, Oğuz EMRE, Ayşegül (Ulutaş) KESKİNKILIÇ, Zekeriya ARSLAN, Nurcan ALAGÖZ, Semra AKTO

The aim of this study was to review graduate study done on eating disorders in Turkey. Descriptive survey model, one of the quantitative research methods, was used in this study. The sample of the study consists of a total of 111 theses, 79 master's theses, 5 doctoral theses and 27 specialty theses in medicine between 2015-2020. Theses were analyzed with the data collection form developed by the researcher as the data collection tool in accordance with the purpose of the research. The data obtained were interpreted based on percentage and frequency. According to the findings of the study, it was observed that the most studies on eating disorders were in master's theses (71.14%) and the most studies were performed in 2019 (38.73%). Most of the theses (90.1%) were accessed in full text. Studies were mostly conducted in the Institute of Health Sciences (45.95%). Considering the departments where the studies were published, it was observed that the most studies (28.9%) were conducted in the ABD on Nutrition and Dietetics. In terms of the study group, it was determined that the most chosen sample group was individuals (25.22%) in different age groups. Considering the distribution of the issues associated with eating disorders, it was observed that it was mostly dealt with psychological factors (25.22%). It is thought that the research was carried out in the Institute of Health Sciences and nutrition and nutrition in the ABD in 2019, the sample group was selected from the students with the most different living standards and most suitable for different living standards.

Keywords: Eating Disorders, Postgraduate Thesis, Thesis Reiew

Doi: 10.17363/SSTB.2021/ABCD89/.41.5


TÜRKİYE’DE YEME BOZUKLUKLARI İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yeme bozuklukları alanında yapılmış lisansüstü çalışmaların incelenmesidir. Yöntem: Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2015-2020 yılları arasında yapılmış 79 yüksek lisans, 5 doktora ve 27 tıpta uzmanlık tezleri olmak üzere toplam 111 tez oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından araştırmanın amacına uygun olarak geliştirilen veri toplama formu ile tezler incelenmiştir. Veriler, yüzde ve frekansa dayalı olarak yorumlanmıştır. Bulgular: Araştırmanın bulgularına göre yeme bozuklukları ile ilgili en fazla çalışmanın yüksek lisans tezlerinde olduğu (%71,14) ve en fazla çalışmanın 2019 yılında (%38,73) yapıldığı görülmüştür. Tezlerin çoğunluğuna (%90,1) tam metin olarak erişim sağlanmıştır. Çalışmalar en fazla Sağlık Bilimleri Enstitüsünde (%45,95) yürütülmüştür. Çalışmaların yayınlandığı anabilim dallarına bakıldığında en fazla çalışmanın (%28,9) Beslenme ve Diyetetik ABD’da yürütüldüğü görülmüştür. Çalışma grubu açısından bakıldığında en fazla seçilen örneklem grubunun farklı yaş grubundaki bireyler (%25,22) olduğu tespit edilmiştir. Yeme bozukluğunun ilişkilendirildiği konuların dağılımı ele alındığında ise en fazla psikolojik faktörler (%25,22) ile birlikte ele alındığı görülmüştür. Sonuç: Araştırma sonucunda en fazla çalışmanın 2019 yılında, yüksek lisans tezlerinde, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ve Beslenme ve Diyetetik ABD’da yürütüldüğü, örneklem grubunun en çok farklı yaş grubundaki bireylerden seçildiği ve çalışmalarda en çok yeme bozukluğu ile psikolojik faktörlerin ilişkilendirildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yeme Bozukluğu, Lisansüstü Tezler, Tez İnceleme

Doi: 10.17363/SSTB.2021/ABCD89/.41.5


32