Year:2020   Issue: 35   Area: DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 484

Seval KILAN ORCID Icon,Saliha ÖZPINAR ORCID Icon

FATHER-BABY ATTACHMENT AND INFLUENCING FACTORS; MANISA CASE

Objective: The aim of this study was to determine the relationship between father-baby attachment and the influencing factors. Materials and methods: The research was conducted between 1 January 2019 – 1 April 2019. The study population consisted of married men who had a baby of 6-12 months and were resident in Yunusemre district of Manisa province (N: 1385). The unknown prevalence was assumed as 50% for determining the sample size, so the min. sample size was determined as 301 in the 95% confidence interval at 0.05 error level. Results: The distribution of the scores of the fathers, which was taken from the B-BBÖ scale, was 73±9,1 (43-89). Fathers who are in upper social status, who have a regular working status, who are under 10 years of marriage, who have not blood relation to the spouse, who are married to the present spouse in the age of 20 years and older, and who have the first baby have higher total attachment levels and show more positive bonding behaviors. Fathers with babies under the age of 8 months and fathers under 40 years age have higher levels of patience and tolerance.Conclusion: Father-baby attachment is influenced by socioeconomic factors.

Keywords: Baby, Father, Attachment

Doi: 10.17363/SSTB.2020.35.1


BABA-BEBEK BAĞLANMASI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER; MANİSA ÖRNEĞİ

Amaç: Bu araştırmanın temel amacı baba-bebek bağlanma ilişkisi ve etkileyen faktörlerin saptanmasıdır. Gereç ve Yöntem: Araştırma, 1 Ocak 2019- 1 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Manisa ili Yunusemre ilçesinde yaşayan 6-12 aylık bebeğe sahip evli erkekler oluşturdu (N:1385). Örneklem büyüklüğünü belirlemede bilinmeyen prevalans %50 olarak alınmıştır ve 0.05 yanılgı düzeyinde %95 güven aralığında en düşük örneklem büyüklüğü 301 olarak belirlendi. Bulgular: Araştırmaya katılan babaların B-BBÖ ölçeğinden aldıkları puan dağılımı 73 ± 9,1(43-89)’dir. Üst sosyal statüde bulunan, düzenli bir çalışma durumu olan, evlilik süresi 10 yıl altı olan, eş ile akraba olmayan, birlikte yaşanan eş ile evlenme yaşı 20 yaş ve üzeri olan, ilk bebeği olan babaların toplam bağlanma düzeyleri daha yüksek olup daha olumlu bağlanma davranışları gösterdikleri belirlendi. 8 ay ve daha küçük bebeğe sahip babalar ile 40 yaş altı babaların sabır ve hoşgörü düzeyleri daha yüksektir. Sonuç: Baba- bebek bağlanması sosyoekonomik faktörlerden etkilenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Baby, Father, Attachment

Doi: 10.17363/SSTB.2020.35.1


96