Year:2015   Issue: 14   Area: SPORCU SAĞLIĞI

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 213

Zeynep DEMİR , Nimet HAŞIL KORKMAZ, Ümran SEVİL

EXAMİNİNG HEALTY LİFESTYLE BEHAVİORS OF UNİVERSİTY STUDENTS WHO DO AND DO NOT EXERCİSE

This descriptive study aims to examine healty lifestyle behaviors of university students who do and do not exercise in Collage of Education in Uludag University. Study is carried out between 01.11.2013 and 30.11.2013 in Collage of Education in Uludag University. Population of study includes the students of Mathematics teacher, Science teacher, Turkish teacher, Psychological Counselling and Guidance teacher and Sports teacher. Sample of study is carried out by using probability sampling method between 01.11.2013 and 30.11.2013 on 277 students who are volunteer to attend this study. Students are classified into two groups as do exercise regularly (110 students of Sports teacher) and do not exercise regularly (167 students of other departments). In order to collect data, 17-question questionnare and Healthy Lifestyle Behaviors Scale II, is developed by Walker SN et al in 1987 and improved in 1996, are used. According to study, 63.9 % of students are female and 36.1 % of them are male; 39.7 % of them are students of Sports Teacher and 60.3 % of them are students of other departments; 57.4 % of them are in 17-20 and 36.8 % of them are in 20-24 age range; 59.9 % of them declared that they have same amount of income and expenditures; 35.4 % of them stay alone in a flat, 32.9 % of them stay with his/her family in a flat and 15.9 % of them stay in dormitory. 53.4 % of students do not have regular nourishment behaviour; 39.9 % of them skip breakfast and 38.5 % of them skip lunch. 41.9 % of students declared that they are healthy and majority of the students neither smoke nor drink alcohol. According to points students obtained through Healthy Lifestyle Behaviors Scale II, average of sum of them is 133.9639 ±18.639, is medium level, and individuals have to increase healthy lifestyle behaviors such as physical activities. This will involve improving their health responsibilities, interpersonal skills and nourishment and stress control.

Keywords: University Student, Healthy Lifestyle Behaviors, Sports


SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Araştırma, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinde “Spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi” amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma 01.11.2013-30.11.2013 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Fen bilgisi öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, Matematik öğretmenliği, Okul öncesi öğretmenliği, PDR öğretmenliği ve Beden eğitimi öğretmenliği bölümünde okuyan öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise 01.11.2013-30.11.2013 tarihleri arasında, çalışmaya katılmaya gönüllü öğrenciler arasından olasılıksız örneklem yöntemi ile belirlenen 277 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin verileri düzenli spor yapan (beden eğitimi öğretmenliği bölümü 110 öğrenci), düzenli spor yapmayan (diğer bölümler167) öğrenciler olarak iki grup halinde toplanmıştır. Verilerin toplanmasında literatür bilgileri doğrultusunda geliştirilen 17 sorudan oluşan anket formu ve 1987 yılında Walker SN ve ark. tarafından geliştirilen, 1996 yılında revize edilen ve SYBD-II ölçeği olarak adlandırılan Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II kullanılmıştır. Öğrencilerin%63.9’u kız,%36.1’i erkek, %39.7’si beden eğitimi bölümünde, %60.3’ü eğitim fakültesinin diğer bölümlerinde öğrenim görmekte,%57.4’ü 17-20, %36.8’i 21-24 yaş grubunda, %59.9’u gelirlerini giderlerine eşit olarak algılamakta ve %35.4’ü evde, %32.9’u evde ailesinin yanında, %15.9’u da KYK da kalmaktadır. Öğrencilerin %53.4’ünün düzenli beslenmediği öğün atladığı ve %39.9’unun sabah,%38.5%’inin öğle öğünlerini atladıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin %41.9’unun genel sağlıklarını iyi olarak değerlendirdiği ve çoğunluğunu sigara ve alkol kullanmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin SYBÖ II den aldıkları puanlar incelendiğinde; öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları toplan puan ortalamalarının 133.9639 ±18.639 olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları puan ortalamasının orta düzeyde olduğu yani bireylerin sağlıklı yaşam biçimi ile ilgili olarak sağlığı geliştiren davranışlarının özellikle fizik aktivite alanının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu da beraberinde sağlık sorumluluğunu dolayısıyla beslenme, stres yönetimi ve kişilerarası ilişkileri olumlu yönde etkileyecektir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencisi, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Spor


48