Year:2019   Issue: 33   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 473

Hayrettin GÜMÜŞDAĞ ORCID Icon,Mehmet AYDOĞAN ORCID Icon

EXAMINATION OF THE IMPACT OF SPORTS-ORIENTED ATTITUDES OF CHILDREN UNDER PROTECTION AND CARE ON SELF-CONFIDENCE AND SOCIAL COHESION LEVELS

Aim: The aim of this study is to examine the impact of sports-oriented attitudes of children under protection and care on their level of self-confidence and social cohesion. Method: a total of 270 boys and girls between the ages of 15-18, with an average age of 16.27, were included in the Study Group in Ankara, Yozgat, Kayseri, Kırşehir and Çorum. The socio-demographic data form, the sports-oriented attitude scale, the self-confidence scale and the social cohesion scale were used as data collection tools. Pearson moments product correlation coefficient, independent groups t-test, one-way variance analysis (Anova and Tukey HSD test were applied to perform relational analyses on the data obtained from the scales. Results: attitudes towards sport overall size and internal self-confidence (r=.870 p=.000), external self-confidence r=.851 p=.000) and self-confidence total (r=.872 p=.000) a significant and positive relationship was found between its dimensions. When the social harmony inventory scores were analyzed, the total social harmony score was 76.96±15.61. Conclusion: as a result, it was concluded that the attitudes of children under protection and care towards sports positively affect their self-confidence, their state of playing sports, and gender variables.

Keywords: Protection, Care, Student, Attitude Towards Sport, Self-Confidence, Social Cohesion

Doi: 10.17363/SSTB.2019.33.3


KORUMA VE BAKIM ALTINDA BULUNAN ÇOCUKLARIN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ ÖZGÜVEN VE SOSYAL UYUM DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Amaç: Bu araştırmanın amacı, koruma ve bakım altında bulunan çocukların spora yönelik tutumlarının özgüven ve sosyal uyum düzeylerine etkisinin incelenmesidir. Yöntem: Çalışma grubuna Ankara, Yozgat, Kayseri, Kırşehir ve Çorum illerinde, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüklerinde koruma ve bakım altında bulunan yaş ortalamaları 16,27 olan 15-18 yaş arası kız ve erkek toplam 270 çocuk katılmıştır. Veri toplama araçları olarak sosyo-demografik bilgi formu, spora yönelik tutum ölçeği, özgüven ölçeği ve sosyal uyum ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen verilere ilişkisel analizlerin yapılması için; Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısı, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA ve Tukey HSD testi uygulanmıştır. Bulgular: Spora yönelik tutum genel toplam boyutu ile iç özgüven (r=.870 p=.000), dış özgüven r=.851 p=.000) ve özgüven toplam (r=.872 p=.000) boyutları arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Sosyal uyum envanteri skorları incelendiğinde ise sosyal uyum toplam skorunun 76,96±15,61 olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Sonuç olarak, koruma ve bakım altında bulunan çocukların, spora yönelik tutumlarının, özgüven, spor yapma durumu, cinsiyet değişkenlerini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Koruma, Bakım, Öğrenci, Spora Yönelik Tutum, Özgüven, Sosyal Uyum

Doi: 10.17363/SSTB.2019.33.3


115