Year:2022   Issue: 45   Area: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 596

EXAMINATION OF PRE-HOSPITAL EMERGENCY HEALTH SERVICES PERCEPTIONS OF PROFESSIONAL ANXIETY AND DISASTER PREPAREDNESS

Gönül GÖKÇAY ORCID Icon,Kadir Okan BAĞIŞ ORCID Icon

Aim: The aim of this research is to examine the perceptions of occupational anxiety and preparedness for disasters of Pre-Hospital Emergency Health Services (PHEHS) employees. Method: 259 pre-hospital emergency health care professionals participated in the descriptive study. In the study, data were collected using a socio-demographic information questionnaire, occupational anxiety scale for emergency health workers and disaster preparedness perception scale. In the study, the data were evaluated by using descriptive statistics of number, percentage, mean and standard deviation. Independent groups t-test analysis, one-way analysis of variance and Pearson correlation analysis were applied to the difference between groups. Statistical significance level was accepted as p<0.05. Results: The mean age of the participants was 27.66±5.24 years. Participants got 86.61±18.83 points from the Occupational Anxiety Scale and 111.52±22.12 points from the Disaster Preparedness Scale. A statistically significant result was found between the Occupational Anxiety Level Scale of the participants and their marital status, place of residence, working year, institution they work, Satisfaction with the profession and thinking of quitting/resigning the profession. A statistically significant result was found between the participants' perception of disaster preparedness scale and their marital status, place of residence, income level, institution they work for, and their status of receiving training on disaster management. A very weak positive correlation was found between the participants' Occupational Anxiety scale total and its sub-dimensions and the perception of disaster preparedness and all sub-dimensions. Conclusion: It was found that the health professionals participating in the study had a high level of professional anxiety and disaster preparedness perceptions. Suggestions were made in line with the results.

Keywords: Pre-Hospital Emergency Health Services, Health Workers, Occupational Anxiety, Perception of Disaster Preparedness

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.10


HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ MESLEKİ KAYGI VE AFETLERE HAZIRLIK ALGILARININ İNCELENMESİ

Amaç: Bu araştırmanın amacı, Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri (HÖASH) çalışanlarının mesleki kaygı ve afetlere hazırlık algılarının incelemektir. Metod: Tanımlayıcı tipte olan araştırmaya 259 Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görevli sağlık profesyoneli katılmıştır. Araştırmada veriler sosyo-demografik bilgi anketi, acil sağlık çalışanları için mesleki kaygı ölçeği ve afetlere hazırlık algısı ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada veriler sayı, yüzde, ortalama, standart sapma tanımlayıcı istatistikleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Gruplar arası farklılığa bağımsız gruplarda t testi analizi, tek yönlü varyans analizi ve pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. İstatiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 27.66±5.24 bulunmuştur. Katılımcıların Mesleki Kaygı Ölçeğinden 86,61±18,83 puan ve Afetlere Hazırlık Algısı Ölçeğinden 111,52±22,12 puan almışlardır. Katılımcıların Mesleki kaygı düzeyi ölçeği ile medeni durumu, yaşadıkları yer, çalışma yılı, çalıştıkları kurum, Meslekten memnun olma durumu ve Mesleği bırakmayı/istifa etmeyi düşünme durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuç bulunmuştur. Katılımcıların Afetlere hazırlık algısı ölçeği ile medeni durumu, yaşadıkları yer, gelir düzeyi, çalıştıkları kurum, Afet yönetimi hakkında eğitim alma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuç bulunmuştur. Katılımcıların Mesleki Kaygı ölçeği toplamı ve alt boyutları ile Afetlere hazırlık algısı ve tüm alt boyutları arasında pozitif yönlü çok zayıf ilişki saptanmıştır. Sonuç: Çalışmaya katılan sağlık profesyonellerinin yüksek düzeyde mesleki kaygı ve afetlere hazırlık algılarına sahip oldukları bulunmuştur. Sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık Çalışanları, Mesleki Kaygı, Afet Hazırlık Algısı

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.10


65