Year:2023   Issue: 48   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 619

Zekeriya ÇELİK ORCID Icon,Hayrettin GÜMÜŞDAĞ ORCID Icon

EXAMINATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS LEARNERS' ATTITUDES TO DISTANCE EDUCATION

Aim: In this study, it was aimed to examine the attitudes of physical education and sports teachers towards distance education. Method: The study group consists of a total of 78 physical education and sports teachers, 33 female and 51 male, working in public and private schools in Denizli. The data were delivered to the participants via Google Forms and their voluntary participation in the research was taken as basis. The form used to collect the relevant data in the study consisted of two parts. In the first part, demographic information developed by the researcher and in the second part, the Attitudes towards Distance Education Scale developed by Kışla (2016) were used in the second part. The obtained data were statistically analyzed using the SPSS 22.0 package program. Most of the participants are male participants (57.7), while the school type consists of public school (73.1%) teachers with 1-5 years of seniority in the professional seniority year (47.4%). Results: As a result of the research, it is seen that there is no significant difference according to gender and school type. It is seen that there is a significant difference between the level scores of teachers with seniority towards distance education. Conclusion: When the LSD test results are examined, it is seen that physical education and sports teachers who have a seniority between 21-25 years have 1-5 years, 6-10 years, 11- 15 years, 16-20 years of seniority. It has been seen that the attitude level scores of education and sports teachers towards distance education are higher.

Keywords: Distance Education, Physical Education, Attitude

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.48.1


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞREMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Amaç: Bu araştırmada beden eğitimi ve spor öğretmenlerin uzaktan eğitime karşı tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma grubunu Denizli ilindeki devlet ve özel okullarında görev yapan 33 kadın 51 erkek olmak üzere toplam 78 beden eğitimi ve spor öğretmeni araştırma grubunu oluşturmaktadır. Veriler Google Formlar üzerinden katılımcılara ulaştırılmış ve gönüllü olarak araştırmaya katılımı esas alınmıştır. Araştırmada ilgili verilerin toplanması için kullanılan form iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde araştırmacı tarafından geliştirilen demografik bilgiler ve ikinci bölümde ikinci bölümde ise Kışla (2016) tarafından geliştirilen Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği (UEYTÖ) kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı kullanılarak istatistiksel analiz yapılmıştır. Katılımcıların çoğunu Katılımcıların çoğunu erkek katılımcılar oluştururken (57,7) okul türünde devlet okulu (%73,1) mesleki kıdem yılında ise 1-5 yıllık kıdeme sahip öğretmenlerden oluşmaktadır (%47,4). Bulgular: Araştırma sonucunda cinsiyete ve okul türüne göre anlamlı bir şekilde farklılık göstermediği görülmektedir. Kıdem yılına sahip öğretmenlerin uzaktan eğitime karşı tutum düzey puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Sonuç: LSD testi sonuçların bakıldığında 21-25 yıl arası kıdem yılına sahip olan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutum düzey puanlarının 1-5 yıl, 6-10 yıl, 11- 15 yıl, 16-20 yıl arası kıdem yılına sahip beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutum düzey puanlarından daha yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Beden Eğitimi, Tutum

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.48.1


116