Year:2022   Issue: 44   Area: SPOR YÖNETİCİLİĞİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 568

Çetin TAN ORCID Icon, Ebru ORHAN ORCID Icon, Ali Serdar YÜCEL ORCID Icon, Cumaali YAVUZ ORCID Icon

EXAMINATION OF LIFE SATISFACTION LEVELS OF SPORTS SCIENCES FACULTY STUDENTS AT HOME DURING THE PANDEMIC PROCESS (FIRAT UNIVERSITY EXAMPLE)

Aim: In this study, it is aimed to examine the life satisfaction levels of the students of the faculty of sports sciences during the pandemic process. In addition to the stated purpose, there is a significant difference in terms of gender, age, marital status, place of residence, department of education, class, parent education status and parental coexistence and number of people living together among students' levels of satisfaction with life at home during the pandemic process. It is also aimed to determine whether In the research, the scanning model, which is included in the quantitative research designs, was used as a method. The universe of the research The universe of the research consists of students studying at the Faculty of Sports Sciences of Fırat University in the 2021-2022 academic year. The sample of the study consists of 534 students who were randomly selected from the population and participated voluntarily. While the "Personal Information Form" consisting of 13 questions was used to determine the personal information of the students as a data collection tool in the research, the "Life Satisfaction at Home During the Global Epidemic (Covid-19) Process" scale was used to determine the level of life satisfaction of the students at home during the pandemic process. The research data collected with the specified data collection tools were analyzed by using Independent Samples t-Test and One-Way Analysis of Variance, together with descriptive statistical methods, due to their normal distribution. In the study, it was determined that the students of the faculty of sports sciences were above the average at home life satisfaction during the pandemic process. This result was evaluated as the students were happy to be at home during the pandemic process. In addition, in the study, it was determined that the level of satisfaction with life at home of the students of the faculty of sports sciences during the pandemic period differed significantly according to the variables of gender, marital status, age and place of residence.

Keywords: Student, Pandemic, Home Life, Home Life Satisfaction

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.44.5


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDE EVDE YAŞAM TATMİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Amaç:Yapılan araştırmada spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin pandemi sürecinde evde yaşam tatmin düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen amacın yanında öğrencilerin pandemi sürecinde evde yaşam tatmin düzeyler arasında cinsiyet, yaş, medeni durum, ikamet edilen yerleşim yeri, öğrenim görülen bölüm, sınıf, anne-baba eğitim durumu ve anne-baba birliktelik durumu ve birlikte yaşanılan kişi sayısı değişkenleri açısından anlamlı farklılığın mevcut olup olmadığının belirlenmesi de amaçlanmıştır. Araştırmada yöntem olarak nicel araştırma desenleri içerisinde yer alan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler (n=1152) oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise evrenden seçkisiz olarak belirlenen ve gönüllü katılım gösteren 534 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin kişisel bilgilerini tespit etmek için 13 sorudan oluşan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılırken, öğrencilerin pandemi sürecinde evde yaşam tatmin düzeylerini tespit etmek için “Küresel Salgın (Covid-19) Sürecinde Evde Yaşam Tatmini” ölçeği kullanılmıştır. Belirtilen veri toplama araçları ile toplanan araştırma verileri, normal dağılım göstermesinden dolayı ile betimsel istatistiki yöntemlerle birlikte Bağımsız Örneklemler t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin pandemi sürecinde evde yaşam tatmin düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen bu sonuç, öğrencilerin pandemi sürecinde evde olmaktan dolayı mutlu oldukları şeklinde değerlendirilmiştir. Ayrıca araştırmada spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin pandemi sürecinde evde yaşam tatmin düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, yaş ve ikamet edilen yerleşim yeri değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Pandemi, Evde Yaşam, Evde Yaşam Tatmini

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.44.5


112