Year:2014   Issue: 11   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 102

Hacalet Mollaoğulları , Ayfer DÖNMEZ GÜNGÖR

EXAMINATION OF ATTITUDES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS TOWARDS REINFORCERS THEY USE DURING PHYSICAL EDUCATION CLASSES

Physical education teachers working in Muğla in 2008-2009 education period constitute the target population of this study. One hundred physical education teachers working in the level of primary school and high school (in private and state schools) are determined by the method of random sampling. For the research, the survey sheet which contains personal data (8 items) of physical education teachers and "Attitude Scale using Reinforcement" (31 items) which is previously done by validity, reliability, discrimination Özcan (1998) is used. In the research, comparison have been done in the courses of physical education teachers' use of base formats of positive reinforcement, being indifferent, punishment and it is tried to be determined whether there is significant difference between the variable of their priority year and gender. In the research, SPPS statistics package program is used. To the survey sheets, frequency(f), percentage distribution (%), arithmetic average(AA), scores obtained from standard deviation(SD) shown in charts is explained. Independent group t-test is used in order to present the differences. In the statistics tests, level of significance is taken as p<0.05. Consequently, it is thought that the physical education teachers in general are not different to the positive behaviors of the students in physical education classes, they develop an attitude related to the inaccuracy of using punishment, however it would be appropriate to apply the attitudes towards using positive reinforcement more efficiently and more distinctly in the process of classroom management.

Keywords: Physical Education Teachers, Reinforcement, Attitude


BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNDE KULLANDIKLARI PEKİŞTİREÇLERE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Araştırmanın çalışma evrenini 2008- 2009 eğitim-öğretim yılında Muğla ilinde görev yapan Beden Eğitimi öğretmenleri oluşturmuştur. Muğla ilinde ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde (özel ve devlet okullarında)görev yapan 100 Beden Eğitimi öğretmeni tesadüfî örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma için beden eğitimi öğretmenlerine kişisel bilgilerinin yer aldığı (8 maddelik) anket formu ile daha önce geçerlilik, güvenirlilik ve madde ayırt ediciliği Özcan (1998) tarafından yapılmış olan “Pekiştireç Kullanmayla İlgili Tutum Ölçeği” (31 maddelik) kullanılmıştır. Araştırmada Beden Eğitimi öğretmenlerinin derslerinde olumlu pekiştireç kullanımı, kayıtsız kalma ve ceza alt boyutlarında karşılaştırmalar yapılmış, kıdem yılı ve cinsiyet değişkenlerine göre anlamlı farklılık olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmada SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Uygulanan anket formlarına frekans (f), yüzde dağılımları (%), aritmetik ortalama (A.O.) ve standart sapmalarından (S.S.) elde edilen puanlar tablolar halinde gösterilebilerek yorumlanmıştır. Farklılıkların ortaya konması için bağımsız gruplar arası t-testi kullanılmıştır. İstatistiksel testlerde anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. Sonuç olarak Beden Eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi derslerinde genel anlamda olumlu öğrenci davranışlarına karşı kayıtsız kalmadıkları, ceza kullanımının yanlışlığına ilişkin tutum geliştirdikleri ancak olumlu pekiştireçleri kullanma yönünde tutumlarının daha etkili ve belirgin şekilde sınıf yönetimi süreçlerinde kullanmalarının uygun olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi Öğretmenleri, Pekiştireç, Tutum


35