Year:2021   Issue: 39   Area: DİĞER TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 528

İoakim İPSEFTEL ORCID Icon,Deniz ŞAHİN ORCID Icon,Sabriye KARADENİZLİ TAŞKIN ORCID Icon,Alim NURAYDIN ORCID Icon,Nurbay ATEŞ ORCID Icon

EVALUATION OF THE EFFECT OF VERY HEAVY EXERCISE ON MUSCLE ACTIVITY BY TENSIOMYOGRAPHY IN PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYERS

Aim: This study was carried out to investigate the changes in muscle contraction parameters after very heavy exercise in professional football players with Tensiomyography, which is a non-invasive method. Method: Professional licensed football players in the A team of the team they play in the Turkish Super League (n = 11), whose age is 27.27 ± 1.55 years, weight is 74.82 ± 1.83kg, and height is 178.1 ± 1.76cm. participated. Tensiomyography measurements are bilateral m. The first measurement was taken from the rectus femoris muscle before heavy exercise (MET = 11) and the second measurement after it. In the measurements made, the muscle; Contraction time (Tc), maintenance time (Ts), relaxation time (Tr), displacement (Dm), lag time (Td) and contraction velocity (Vc) were evaluated. GraphPad Prism 9.0 program was used to analyze the data. Results: In the measurements made, a statistically significant decrease was observed in Dm, Td and Vc values in the right and left extremities compared to the 1st and 2nd measurements (p <0.05). Conclusion: As a result of our study, the change of muscle contraction properties with the acute effect of heavy exercise was performed with tensiography was evaluated. It was observed that heavy exercise created significant differences in muscle displacement, contraction speed and lag time. It is a passive, non-invasive and easy method for evaluating the performance and muscle activities of athletes after heavy exercise. tensiomyography needs to be investigated with further studies.

Keywords: Tensiomyography, Velocity of Contraction, Heavy Exercise, Soccer Player, Displacement

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.39.2


PROFESYONEL FUTBOLCULARDA ÇOK AĞIR EGZERSİZİN KAS AKTİVİTESİNE ETKİSİNİN TENSİYOMİYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Bu araştırma, profesyonel futbolcularda çok ağır egzersiz sonrası kas kasılma parametrelerinde oluşan değişikliklerin girişimsel olmayan bir yöntem olan Tensiyomiyografi ile araştırılması amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmaya yaşları 27,27±1,55 yıl, ağırlıkları 74,82±1,83kg., boyları 178,1±1,76cm olan Türkiye Süper Liginde oynadıkları takımın A takımı kadrosunda yer alan profesyonel lisanslı futbolcular (n=11) katılmıştır. Tensiyomiyografi (TMG) ölçümleri ise bilateral rectus femoris kasından ağır egzersiz (MET=11) öncesi 1. ölçüm, sonrası 2. ölçüm olacak şekilde yapılmıştır. Yapılan ölçümlerde kasın; kasılma süresi (Tc), sürdürme süresi (Ts), gevşeme süresi (Tr), yer değişimi (Dm), gecikme süresi (Td) ve kasılma hızı (Vc) değerlendirildi. Verilerin analizinde GraphPad Prism 9.0 programı kullanıldı. Bulgular: Yapılan ölçümlerde sağ ve sol ekstremiteler de Dm, Td ve Vc değerlerinde 1. Ölçümlere göre ile 2. Ölçümlerde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma kaydedilmiştir (p<0,05) Sonuç: Yaptığımız çalışma sonucunda ağır egzersizin akut etkisi ile kas kasılma özelliklerinin değişimi tensiyomiyografi ile değerlendirildi. Ağır egzersizin kasın yer değişimi, kasılma hızı ve gecikme süresinde anlamlı farklar yarattığı gözlendi. Sporcuların ağır egzersiz sonrası performans ve kas aktivitelerinin değerlendirilmesinde pasif, girişimsel olmayan ve kolay bir yöntem olan tensiyomiyografinin çalışmamızda etkin olduğunu gözlemledik, ancak egzersizin bu parametreler üzerine etkisini daha iyi değerlendirebilmek için ileri çalışmalarla araştırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tensiyomiyografi, Kasılma Hızı, Ağır Egzersiz, Futbolcu, Yer Değişimi

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.39.2


124