Year:2021   Issue: 40   Area: BESLENME DİYETETİK VE OBEZİTE

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 532

Nural ERZURUM ALİM ORCID Icon,Öykü Peren TÜRK FİDAN ORCID Icon,Şuğra Nur BARLAS ORCID Icon,Esin BAŞPINAR ORCID Icon,Gizem BİÇER ORCID Icon,Nacize CENGİZ ORCID Icon,Elif Hümeyra ERTOY ORCID Icon

EVALUATION OF SLEEP QUALITY, EMOTIONAL APPETITE STATUS AND FOOD CONSUMPTION OF INDIVIDUALS DURING THE PANDEMIC PROCESS

This study was conducted to evaluate the relationship between emotional appetite status and food consumption and sleep quality during the Covid-19 pandemic process. It was carried out electronically between December 2020 - February 2021. 860 people participating in the study constituted the sample of the study. The demographic characteristics, general health status, nutritional habits and anthropometric measurements of the individuals were recorded with the personal information form. Emotional Appetite Questionnaire (SIS), Food Frequency Questionnaire and Pittsburgh Sleep Quality Index (PUKI) were used as data collection tools. 65.8% of the individuals participating in the study were female and 34.2% were male. The mean age of women is 30.6±10.08 years, while that of men is 27.1±8.65 years. A negative and statistically significant correlation was found between individuals' positive total score of DIA and Body Mass Index (BMI) (kg/m2) values (r=-0.158; p<0.001). The relationship between individuals' negative DIA total score and BMI (kg/m2) values is positive and statistically significant. (r=0.458; p<0.001). As a result, it is thought that individuals' food intake and emotional appetite are related. It has been observed that the Covid-19 pandemic can cause significant changes in the sleep quality, eating habits and appetite of individuals.

Keywords: Nutrition, Emotional Appetite, Pandemic, Sleep Quality

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.40.3


PANDEMİ SÜRECİNDE BİREYLERİN UYKU KALİTESİ VE DUYGUSAL İŞTAH DURUMU İLE BESİN TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışma Covid-19 pandemi sürecinde duygusal iştah durumu ve besin tüketimi ile uyku kalitesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Aralık 2020 - Şubat 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan 860 kişi çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Bireylerin demografik özellikleri, genel sağlık durumları, beslenme alışkanlıkları ve antropometrik ölçümleri kişisel bilgi formu ile kaydedilmiştir. Duygusal İştah Anketi (DİA), Besin Tüketim Sıklığı Anketi ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin %65.8’i kadın, %34,2’si erkektir. Kadınların yaş ortalaması 30,6±10,08 yıl, erkeklerin ise 27,1±8,65 yıldır. Bireylerin DİA olumlu toplam puanı ile Beden Kütle İndeksi (BKİ) (kg/m2) değerleri arasında negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r=-0,158; p<0,001). Bireylerin DİA olumsuz toplam puanı ile BKİ (kg/m2) değerleri arasındaki ilişki pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlıdır. (r=0,458; p<0,001). Sonuç olarak bireylerin besin alımı ve duygusal iştah durumlarının ilişkili olduğu düşünülmektedir. Covid-19 pandemisinin bireylerin uyku kalitesi, beslenme alışkanlıkları ve iştah durumlarında önemli değişikliklere neden olabildiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Duygusal İştah, Pandemi, Uyku Kalitesi

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.40.3


212