Year:2016   Issue: 20   Area: DİĞER TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 298

Murat KORKMAZ , Saliha ÖZPINAR

ELDERLY ANALYSIS OF TURKEY TSI DATA FOR 2011-2015

Introduction: Old age is a biological, chronological and social process that is hard to prevent. It is foreseen according to the projections made for the future that the world’s population will reach to 7.5 billion in the year 2020 and the population group aged sixty and above will reach to 1 billion. The needs of aging population change by the years. In this regard, society’s knowledge about the elderly population is important in terms of creating health policies about elderly people and planning the services to be offered to them. The purpose of our study is to conduct an analysis on elderly population in our country for the period between 2011 and 2015 by some variables and to create a data source relevant to the subject. Material and Method: This study was based on TSI-News Bulletin / data of Elderly Statistics – 2015. The variables were determined for the period 2011-2015. Data obtained from this study were analyzed with E-Views 8.0 program. The factors affecting the industrial production at most were established following the regression and correlation analyses conducted. The method of panel data analysis was used in analysis of data. Findings: One-unit of increase in the number of elderly people by years increases the number of dependent people by 0,003 units. One-unit of increase in the number of patients with Alzheimer by years increases the number of total dependent people by 0,002 units. A percentile increase in the number of total married elderly people by years increases the total number of happy elderly by 4.2 units. One-unit of increase in the number of total dependent people by years increases the total number of unhappy people by 1.16 units. One-unit of increase in the number of elderly satisfied with their health condition by years increases the number of happy individuals by 1.54 units. One-unit of increase in the number of total dependent people by years increases the number of those not satisfied with their health condition by 3.21 units. Conclusion: There is a correlation between variables. It has been determined that as none of the variables include unit root, they can be used in future analyses. The causality relation between the variables of old age statistics can be analyzed.

Keywords: Elderly, Turkey, Analysis

Doi: 10.17363/SSTB.20162022366


TÜRKİYE YAŞLI ANALİZİ 2011-2015 TUİK VERİLERİ

Giriş: Yaşlılık, önüne geçilmesi mümkün olmayan biyolojik, kronolojik ve sosyal bir süreçtir. Yapılan projeksiyonlarda 2020 yılında dünya nüfusunun 7.5 milyara, altmış yaş ve üstü nüfus grubunun 1 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Nufusun yaşlanması ile birlikte yaşlanan nüfusun gereksinimleri de değişmektedir. Bu anlamda toplumların yaşlı popülasyonlarını tanımaları, yaşlılar ile ilgili sağlık politikalarının oluşturulmasında ve onlara verilecek hizmetlerin planlanmasında önemlidir. Bu gerekçe ile planladığımız çalışmamızın amacı, ülkemizdeki yaşlı popülasyonunun 2011-2015 arasındaki dönem için bazı değişkenlere göre analizini yapmak ve konu ile ilgili göre veri kaynağı oluşturmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma TUIK-Haber Bulteni / İstatistiklerle Yaşlılar-2015verileri temel alınarak yapılmıştır. Değişkenler 2011-2015 arasındaki dönem için belirlenmiştir. Bu araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan regresyon ve korelasyonanalizleri sonucunda sanayi üretimini en çok etkileyen faktörler belirlenmiştir. Veriler analiz edilirken panel veri analizi metodundan faydalanılmıştır. Bulgular: Yıllar bazında yaşlı sayısındaki bir birimlik artış toplam bağımlı insan sayısını 0,003 birim artırmaktadır. Yıllar bazında alzheimer’lı hasta sayısındaki bir birimlik artış toplam bağımlı insan sayısını 0,002 birim artırmaktadır. Yıllar bazında toplam evli yaşlı sayısındaki yüzde birlik artış toplam mutlu yaşlı sayısını 4.2 birim artırmaktadır. Yıllar bazında toplam bağımlı sayısındaki bir birimlik artış toplam mutsuz kişi sayısını 1.16 birim artırmaktadır. Yıllar bazında toplam sağlık durumundan memnun yaşlı sayısındaki bir birimlik artış toplam mutlu kişi sayısını 1.54 birim artırmaktadır. Yıllar bazında toplam bağımlı sayısındaki bir birimlik artış toplam sağlık durumundan memnun olmayan kişi sayısını 3.21 birim artırmaktadır. Sonuç: Değişkenler arasında korelasyon bulunmaktadır. Değişkenlerin hiçbirisinin birim kök içermediği bundan dolayı da ileriki analizlerde kullanılabilecekleri belirlenmiştir. Yaşlılık istatistikleri değişkenleri arasında nedensellik ilişkisi incelenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Türkiye, Analiz

Doi: 10.17363/SSTB.20162022366


83