Year:2015   Issue: 17   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 228

Mahmut ALP , Fatih KILINÇ, Gürhan SUNA

EFFECTS THE EIGHT-WEEK TRAINING PROCESS APPLIED TO MALE HANDBALL TEAM AT UNIVERSITY CATEGORY ON SOME ANTHROPOMETRIC AND BIOMOTORIC FEATURES

The aim of this study is to investigate the effects of preparation trainings applied to a male handball team challenging at university category on some anthropometric and biomotoric features. Male Handball Team of Süleyman Demirel University (n=12) were joined to the study voluntarily who take part at 1. League Category among Universities. Handball trainings were applied to the students as 8 weeks, 3 days a week and at least 120 minutes a day. Handball players’ mean of age was calculated as 21.41±2.02 year, mean of length was as 179.66±7.06 cm and mean of weight was as 73.56±10.77 kg. Circumferences and body fat from anthropometric measurements and hand grip strength, leg strength, vertical jump and flexibility from biomotoric tests were applied to the handball players. Descriptive statistics, “Shapiro-Wilk” test to examine normal distribution or not and “Paired t Test were used for analyzing datas statistically. Differences did not find to be statistically significiant in players’ measurements of weight, circumferences, body fat, hand grip and leg strength, vertical jump and flexibility tests taken before and after training process (p>0.05). As a result of based on datas we obtained, these can be expressed that eight-week handball trainings did not effect anthropometric measurements (circumferences and body fat) and biomotoric (hand grip strenght, leg strenght, vertical jump and flexibility) tests of handball players positively because of trainings’ low intensities and volume.

Keywords: Handball, Anthropometry, Biomotoric

Doi: 10.17363/SSTB.20151714053


ÜNİVERSİTELER KATEGORİSİNDE ERKEK HENTBOL TAKIMINA UYGULANAN SEKİZ HAFTALIK ANTRENMAN SÜRECİNİN BAZI ANTROPOMETRİK ve BİYOMOTORİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı, Üniversitelerarası kategoride mücadele eden erkek hentbol takımına uygulanan hazırlık antrenmanlarının bazı antropometrik ve biyomotorik özelliklere etkisinin incelenmesidir. Araştırmaya Üniversitelerarası 1. Lig kategorisinde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi erkek hentbol takımı (n=12) gönüllü olarak katıldı. Sporculara 8 hafta, haftada 3 gün, günde en az 120 dk. hentbol antrenmanı uygulandı. Hentbolcuların yaş ortalaması 21.41±2.02 yıl, boy ortalaması 179.6±7.06 cm ve vücut ağırlıkları ortalaması 73.56±10.77 kg olarak belirlendi. Hentbolculara antropometrik ölçümlerden çevre ve deri altı yağ, biyomotorik testlerden de el kavrama kuvveti, bacak kuvveti, dikey sıçrama ve esneklik testleri yapıldı. Verilerin istatistiksel analizinde tanımlayıcı istatistikler, verilerin normal dağılım gösterip göstermediği sınamak için “Shapiro-Wilk” testi ve “Paired t Testi” uygulandı. Hentbolcuların antrenman süreci ön ve son testlerinde ölçülen vücut ağırlığı, çevre, deri altı yağ, kavrama ve bacak kuvveti, dikey sıçrama ve esneklik ölçümleri arasında istatistiksel açıdan önemli derecede fark olmadığı bulundu (p>0.05). Sonuç olarak, elde ettiğimiz verilere dayanarak, yapılan 8 haftalık hentbol antrenmanlarının yoğunluk ve hacim olarak etkinliğinin düşük olmasından dolayı hentbolcuların antropometrik ölçümlerini (çevre ve deri altı yağ) ve biyomotorik test sonuçlarını (kavrama kuvveti, bacak kuvveti, dikey sıçrama ve esneklik) olumlu etkilemediği ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Antropometri, Biyomotorik

Doi: 10.17363/SSTB.20151714053


70