Year:2013   Issue: 9   Area: SAĞLIK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 93

Aydın ŞENTÜRK , Meryem GÜLAÇ, Arslan KALKAVAN, Betül ALTINOK, Halit HARMANCI, M. Barış KARAVELIOĞLU, Oğuzhan YÜKSEL

EFFECTS OF KINESIO TAPING ON LEG STRENGTH, VERTICAL AND DEPTH JUMP PERFORMANCE SCORES

The aim of this study was to examine efects of kinesio taping on leg strength, squat and depth jump performance scores. 16 subject ( age: 21,87±2,02 year) as test group and 15 subject ( age: 21,66±1,67 year) as control group totally 31 male sportsman voluntarily participated in this study. Muscle strength scores of the subjects was determined by the isokinetic dynamometer, squat and depth jump height and strength scores of the subjects was determined by the new test power timer 300-series testing system. As a statistical method, to determine differences between paired two groups, Paired Samples T-Test was performed in the level of significant =0.05. Test results showed that there is not significant differences between before kinesio taping leg strength scores( 137,31±30,2 kg; 162,46±35,3 kg) and after kinesio taping leg strength scores( 147,87±33,2 kg; 156,53±29,0 kg) of test group and control group (p>0,05). Test results revealed no significant differences between before kinesio taping squat jump height scores( 42,91±4,7 cm; 40,36±8,9 cm), squat jump strength scores( 4022,31±391,4 watt; 3912,40±534,9 watt), depth jump height scores ( 38,69±4,1 cm; 40,78±8,6 cm), depth jump strength scores( 2994,81±578,5 watt; 2968,00±917,5 watt) and after kinesio taping squat jump height scores( 43,13±4,3 cm; 43,43±5,2 cm), squat jump strength scores( 4126,06±275,9 watt; 4114,66±317,1 watt), depth jump height scores( 39,59±5,2 cm; 42,80±5,0 cm), depth jump strength scores( 3161,00±770,6 watt; 2882,26±488,8 watt) of test group and control group (p>0,05). As a result kinesio taping does not effect leg strength, squat and depth jump performance scores of healthy young athletes.

Keywords: Kinesio Tape, Leg Strength, Squat Jump, Depth Jump


KİNEZYOBAND UYGULAMASININ BACAK KUVVETİ, DİKEY VE DERİNLİK SIÇRAMA DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı kinezyoband uygulamasının bacak kuvveti, dikey ve derinlik sıçrama değerleri üzerine etkisini incelemekti. Çalışmaya 16 denek ( yaş: 21,87±2,02 yıl) ve 15 kontrol ( yaş: 21,66±1,67 yıl) grubu olmak üzere toplam 31 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Deneklerin bacak kuvveti değerleri dinamometre ile dikey ve derinlik sıçrama yükseklik ve güç değerleri new test power timer 300-series test sistemi ile belirlenmiştir. İstatistiksel yöntem olarak eşleştirilmiş iki grup arasındaki farklılıkları belirlemede =0.05 anlamlılık düzeyinde (Paired-Samples t testi) uygulanmştır. Test sonuçları denek ve kontrol grubunun kinezyoband uygulması yapılmadan önce alınan bacak kuvveti ( 137,31±30,2 kg; 162,46±35,3 kg) ile kinezyoband kullanıldıktan sonraki bacak kuvveti ( 147,87±33,2 kg; 156,53±29,0 kg) değerleri arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermiştir (p>0,05). Deneklerin kinezyoband uygulaması yapılmadan önce tekli sıçramaya ait yükseklik ( 42,91±4,7 cm; 40,36±8,9 cm), tekli sıçramaya ait güç ( 4022,31±391,4 watt; 3912,40±534,9 watt), derinlik sıçrama yükseklik ( 38,69±4,1 cm; 40,78±8,6 cm), derinlik sıçrama güç ( 2994,81±578,5 watt; 2968,00±917,5 watt) değerleri ile kinezyoband uygulaması sonrasındaki tekli sıçramaya ait yükseklik ( 43,13±4,3 cm; 43,43±5,2 cm), tekli sıçramaya ait güç ( 4126,06±275,9 watt; 4114,66±317,1 watt), derinlik sıçrama yükseklik ( 39,59±5,2 cm; 42,80±5,0 cm), derinlik sıçrama güç ( 3161,00±770,6 watt; 2882,26±488,8 watt) değerleri arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermiştir (p>0,05). Sonuç olarak kinezyoband uygulamasının sağlıklı genç sporcuların bacak kuvveti, dikey ve derinlik sıçrama değerleri üzerine etkisinin olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kinezyoband, Bacak Kuvveti, Dikey Sıçrama, Derinlik Sıçrama


29