Year:2012   Issue: 3   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 35

Aykut DUMAN , Çetin YAMAN, Sevinç NAMLI, Bülent HAZER

EFFECTS OF CONTINUOUS RUNNING ON AEROBIC THRESHOLD LEVEL, IN DIFFERENT MAGNITUDES IN CHILDREN

Today, concept of anaerobic threshold (AT) is now accepted as one of the most important indicators of endurance. In their researches, numerous researchers observed that endurance trainings create a ceiling for VO2maxs. development and no development occurs after a point but during trainings a development occurs in AT point. In this research, effects of training performed in children at (AT) anaerobic threshold under 5 % AT, above 5 % AT; on heart rate, running speed, running distance and time at threshold point were observed. Although continuous conditions for 6 weeks and 4 days in a week in different magnitudes (AT (0,4 %), 5 % over threshold (%11), 5 % under threshold (0,3 %)) significantly improved running speeds at AT point (p<0,05); when considering differences between groups, a significant difference was found between only group with 5 % over threshold level and group with 5 % under threshold level (p>0,05). Total running distances of 5 % over group and 5 % under group of anaerobic threshold point in Conconi test after 6 weeks training increased (p<0,05). Threshold groups indicated a decrease of 1 % and over threshold indicated an increase of 7,6 % and under threshold group indicated an increase of 3 %. On the other hand difference between groups were not found significantly (p>0,05). As a result of six weeks training program, an increase was observed in running speeds of each three groups at AT point. This increase is statistically significant in AT 5 % over group (p<0,05). Respectively, increase of group trained at AT point was 0,4 %, increase of group trained at 5 % over AT was 11 % and increase of group trained 5 % under AT was 0,3 %.

Keywords: Anaerobic Threshold, Child, Lactate, Conconi, MaxsVO2


ÇOCUKLARDA DEĞİŞİK ŞİDDETLERDE YAPILAN DEVAMLI KOŞULARIN, ANAEROBİK EŞİK SEVİYİSİNE ETKİLERİ

Bu gün anaerobik eşik(AE) kavramı artık dayanıklılığın en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Pek çok araştırmacı çalışmalarında yapılan dayanıklılık antrenmanların VO2maks’ın gelişiminde bir tavan oluşturduğunu ve bir noktadan sonra gelişimin meydana gelmediğini buna karşın AE noktasında antrenmanlar süresinde gelişimin meydana geldiğini gözlemişlerdir. Bu çalışmada çocuklarda anaerobik eşik (AE), %5AE altı, %5AE üstü şiddet değerlerinde yapılan antrenmanın eşik noktasındaki kalp atım, koşu hızı, koşulan mesafe, süre üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Haftada 4 gün 6 haftalık farklı şiddetlerdeki devamlı koşular belirgin bir şekilde (AE (%0,4), %5 eşik üstü (%11), %5 eşik altı (%0,3) ) AE noktasındaki koşu hızlarını geliştirmesine rağmen (p<0,05). Gruplar arası farka bakıldığında sadece anaerobik eşik düzey %5 üst grup ve anaerobik eşik düzey %5 altı grupları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p>0,05). Anaerobik eşik noktasının %5 üst grubu ile anaerobik eşik noktasının %5 altı grubunun 6 haftalık antrenman sonrası Conconi testinde koşabildikleri toplam koşu mesafeleri artmıştır(p<0,05). Eşik grubu %-1 lik bir azalma göstermiş, eşik üstü grubu %7,6 eşik altı grubu %3 daha fazla koşmuştur. Buna karşın gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Altı haftalık antrenman programı sonucunda, her üç gruptaki deneklerin A.E noktasındaki koşu hızlarında bir artış görülmektedir. Bu artış AE noktasının %5 üstü şiddetindeki grupta istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Sırasıyla A.E noktasında antrenman yapan gruptaki artış %0,4 , A.E noktasının %5 üstündeki şiddete antrenman yapan gruptaki artış %11 .A.E noktasının %5 altındaki şiddette antrenman yapan gruptaki artış ise %0,3 olarak gerçekleşmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anaerobik Eşik, Çocuk, Laktat, Conconi, MaxsVO2


29