Year:2022   Issue: 45   Area:

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 585

DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ATTITUDES OF THE PATIENTS APPLICING TO THE EMERGENCY DEPARTMENT TO USE THE RIGHTS OF THE PATIENTS AND THE LEVELS OF ANXIETY

Gönül GÖKÇAY ORCID Icon,Ayşe ÇEVİRME ORCID Icon

Aim: This study was planned to determine the relationship between the attitudes of patients applying to the emergency department to exercise their patient rights and their anxiety levels. Method: The descriptive study was conducted with 913 individuals. As data collection tools, the Patient Information Form, the Attitude to Use Patient Rights Scale and the State-Trait Anxiety Scale were used. The data obtained from the research were analyzed with the SPSS 26 package program. In the evaluation of the data, descriptive statistics such as number, percentage, mean and t-test analysis from advanced statistical methods, Anova, Pearson Correlation tests were used. Results: The mean age of the patients was 33.03±13.82 years. The patients scored 60.85±19.16 points from the total attitude of using patient rights and between 3.89±1.18 and 16.36±6.11 points from its sub-dimensions. The patients scored 46.29±7.57 on the state anxiety scale, 47.47±7.42 on the trait anxiety scale, and 93.44±12.82 on the state-trait anxiety total. Conclusion: In this study, it was found that the patients had a low level of patient rights and a high level of state-trait anxiety. There was a moderate, positive and statistically significant relationship between the mean of the Patient Rights Attitude Scale and the state anxiety and state-trait anxiety scale averages, and a weak, positive and statistically significant relationship between the trait anxiety scale mean. Suggestions were made in line with the results.

Keywords: Patient's Rights, Attitudes, Anxiety, Emergency Services, patients

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.4


ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARIN HASTA HAKLARINI KULLANMA TUTUMLARI İLE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Amaç: bu araştırma acil servise başvuran hastaların hasta haklarını kullanma tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: tanımlayıcı türde olan çalışma 913 birey ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, Hasta Tanıtım Formu, Hasta Haklarını Kullanma Tutumu Ölçeği ve Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, SPSS 26 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistiklerden sayı, yüzde, ortalama ve ileri istatistik yöntemlerinden t testi analizi, Anova, Pearson Korelasyon testleri kullanılmıştır. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 33,03±13,82’dir. Hastalar hasta haklarını kullanma tutumu toplamından 60,85±19,16 puan ve alt boyutlarından3,89±1,18 ile 16,36±6,11 puan arasında almışlardır. Hastalar durumluluk kaygı ölçeğinden 46,29±7,57, sürekli kaygı ölçeğinden 47,47±7,42 ve Durumluluk-sürekli kaygı toplamından 93,44±12,82 puan almışlardır. Sonuç: Bu çalışmada hastaların hasta haklarını kullanma tutumu düşük düzeyde ve yüksek düzey durumluluk-sürekli kaygıya sahip oldukları bulunmuştur. Hasta Haklarını Kullanma Tutum Ölçeği Toplamı ile durumluluk kaygı ve durumluluk-sürekli kaygı ölçeği ortalamaları arasında orta düzeyde, sürekli kaygı ölçeği ortalamaları arasında zayıf düzeyde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. Sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hasta hakları, Tutumlar, Kaygı, Acil servisler, Hastalar.

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.4


44