Year:2014   Issue: 11   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 141

Hakan ÜNAL

DETERMINING THE CATEGORIES OF INDIVIDUAL INNOVATIVENESS OF UNIVERSITY STUDENTS

This research was conducted to determine individual innovativeness levels of 370 students who study in the Departments of Physical Education and Sports.5-point likert type Individual Innovativeness Scale adapted to Turkish by Kılıçer and Odabaşı was used in our study. Reliability score was found as .74. Individual innovativeness points were calculated and students who received 68 and over were considered as highly innovative while students who received 64 and below were regarded as less innovative. In conclusion, it was determined that students were included in “Early Majority” category of individual innovativeness categories with a point of 62.7. There is no significant difference between male and female students concerning this relationship.

Keywords: Innovation, Individual Innovativeness, Student


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK KATEGORİLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu araştırmanın amacı, 2013-2014 eğitim öğretim yılında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören, 370 öğrencinin bireysel yenilikçilik düzeylerinin belirlenmesidir. Kılıçer ve Odabaşı tarafından 2010 yılında Türkçeye uyarlanan ve geçerlilik güvenirlik çalışması araştırmacı tarafından yapılan (Crombach Alfa .73), 20 maddeden oluşan 5’li likert tipi Bireysel Yenilikçilik Ölçeği (BYÖ) kullanılarak yapılan çalışmada, hesaplanan bireysel yenilikçilik puanı, 68 ve üzeri puan alan kişiler, oldukça yenilikçi olarak değerlendirilirken, 64 altı puan alanlar yenilikçilikte düşük olarak değerlendirildi. Elde edilen bulgular sonucunda, 62,7 ortalama puanla kişilerin bireysel yenilikçilik kategorilerinden, “sorgulayıcı” sınıfında yer aldıkları, kadın ve erkeklerin bireysel yenilikçilik düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmadığı ortaya çıkmıştır. Yenilik, Bireysel Yenilikçilik, Öğrenci

Anahtar Kelimeler: Yenilik, Bireysel Yenilikçilik, Öğrenci


34