Year:2016   Issue: 20   Area: SPORCU SAĞLIĞI

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 299

Bihter AKINOĞLU , Çağlar SOYLU, Necmiye ÜN YILDIRIM, Tuğba KOCAHAN, Özge ÇOBAN, Adnan HASANOĞLU

DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CORE ENDURANCE AND SITTING BALANCE IN WHEELCHAIR BASKETBALL PLAYERS: A PILOT STUDY

This study was conducted to determine the relationship between core endurance and sitting balance in wheelchair (WC) basketball players. The study consisted of 9 male paralympic basketball players aged between 16-26, who complied with the criteria and voluntarily participated in the study. Equilibrium measurements were performed with electronic devices so-called the Human Body Equilibrium (HUBER 360®). Paremeters of balance, stability and functional reach test in the sitting position were evaluated. The stability tests were measured with eyes open and closed. Core endurance was measured by using the static trunk extensor endurance test, trunk flexor endurance test and side bridge endurance test. While there was no significant relation between side bridge, trunk extension, trunk fleksion tests and center, length, area and velocity values in the stability test which measured eyes open and closed, we found out a statistically significant relation between functional reach test and side bridge tests values. Core endurance is an important parameter on sitting balance in WC basketball players. Adding exercises which will improve core endurance parameters, will affect functional sitting balance of WC players positively. Consequently, we think that performance of WC athletes in competition can be improved by increasing functionality and core endurance.

Keywords: Paralympic Basketball, Core Endurance, Balance

Doi: 10.17363/SSTB.20162022365


TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL SPORCULARININ CORE ENDURANSLARI İLE OTURMA DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA

Bu çalışma tekerlekli sandalye (TS) basketbol sporcularında coreenduransı ile oturma dengesi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapıldı. Çalışma; kriterlere uyan ve katılmayı gönüllü olarak kabul eden 16-26 yaş aralığında olan 9 erkek paralimpik basketbol sporcusunun katılımı ile gerçekleştirildi. Denge ölçümleri Human Body Equilibrium 360 (HUBER 360®) olarak adlandırılan elektronik cihaz ile yapıldı. Denge parametrelerinden, stabilite ve fonksiyonel uzanma testleri oturma pozisyonunda değerlendirildi. Stabilite testleri gözler açık ve kapalı olacak şekilde ölçüldü. Core endurans ölçümleri statik gövde fleksiyon endurans testi, statik gövde ekstansiyon endurans testi ve lateral köprü endurans testleri ile değerlendirildi. TS basketbol sporcularının stabilite testlerinden gözler açık ve kapalı olarak ölçülen merkez, uzunluk, alan ve hız değerleri ile statik gövde fleksiyon endurans testi, statik gövde ekstansiyon endurans testi ve lateral köprü endurans testi ölçüm sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmazken(p>0,05) fonksiyonel uzanma ile sol lateral köprü ve sağ lateral köprü değerleri arasındaki istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.05).TS basketbol sporcularındacore enduransı oturma dengesi üzerinde önemli bir parametredir. TS basketbol sporcularında antrenman programlarında core endurans parametrelerini arttıracak egzersizler eklenmesi, sporcuların fonksiyonel oturma dengelerini pozitif yönde etkileyecektir. Bu bağlamda TS basketbol sporcularınıncoreenduransları ve fonksiyonellikleri arttırılarak müsabakalarda sporcuların performanslarınınarttırılabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Paralimpik Basketbol, Core Endurans, Denge

Doi: 10.17363/SSTB.20162022365


128