Year:2022   Issue: 45   Area: TEMEL TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 592

DETERMINATION OF NEUROTOXICITY BY TRANSWELL METHOD THAT ALLOWS TRIPLE CO-CULTURE OF U373, HUVEC AND RN-33B CELL LINES AND TREATMENT OF NEUROTOXIC EFFECT WITH MORINGA PLANT: IN VITRO

Yesim YENİ ORCID Icon,Ali TAGHIZADEHGHALEHJOUGHI ORCID Icon,Sidika GENÇ ORCID Icon,Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU ORCID Icon

Aim: Glioblastoma is the best widespread and aggressive major brain tumor. Despite efforts to improve treatment and advances, the average survival of patients remains limited to 14 months after diagnosis. Recent research has shown that Moringa is widely used in traditional medicine. The purpose of our study is to show the neuroprotective effect of Moringa, which we will use in the treatment, on the neurotoxicity induced by the transwell co-culture method. Method: First of all, RN-33B, U373, and HUVEC cell lines were grown in prepared media. Then, HUVEC and U373 cell lines reaching 85% confluence were removed with trypsin EDTA. U373 was seeded on the top base of the transwell membrane and the lower base of the HUVEC. Transwell membranes were placed in the wells with neuron culture and incubated for 1 day. Afterward, 25-50-100-200 and 400 µg/ml doses of Moringa extract were added to the wells and incubated for 1 day. After 1 day, MTT, TAC, TOS, GSH, and LDH tests were performed and the results were compared with the control groups and statistically evaluated. Results: Moringa showed a dose-dependent increase in viability and cell viability was found to be 90% at the highest dose. In addition, antioxidant parameters (TAC, GSH) correlated with MTT analysis. In TOS and LDH levels, it was observed that the oxidant level decreased depending on the dose. Conclusion: It demonstrated the neuroprotective effect of Moringa by preventing neurotoxicity following short-term exposure of neurons to U373 cancer cells.

Keywords: U373, Moringa, Transwell

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.6


U373, HUVEC VE RN-33B HÜCRE HATLARIYLA ÜÇLÜ KO-KÜLTÜR YAPILMASINA OLANAK VEREN TRANSWELL YÖNTEMİ İLE NÖROTOKSİSİTENİN BELİRLENMESI VE MORİNGA BİTKİSİ İLE NÖROTOKSİK ETKİNİN TEDAVİ EDİLMESİ: İN VİTRO

Amaç: Glioblastoma en yaygın ve agresif majör beyin tümörüdür. Tedaviyi iyileştirme çabalarına ve ilerlemelere rağmen, hastaların ortalama sağkalımı tanıdan sonra 14 ay ile sınırlı kalmaktadır. Son araştırmalar, Moringa'nın geleneksel tıpta yaygın olarak kullanıldığını göstermiştir. Çalışmamızın amacı, tedavide kullanacağımız Moringa’nın transwell ko-kültür yöntemi ile oluşturulan nörotoksisite üzerindeki nöroprotektif etkisini ortaya koymaktır. Yöntem: Öncelikle RN-33B, U373 ve HUVEC hücre hatları hazırlanmış besiyerlerinde büyütüldü. Ardından, %85 konflense ulaşan HUVEC ve U373 hücre hatları, tripsin EDTA ile çıkarıldı. U373, transwell membranın üst tabanına ve HUVEC alt tabanına ekildi. Transwell membranlar nöron kültürünün olduğu kuyucuklara yerleştirildi ve 24 saat boyunca inkübasyona bırakıldı. Sonrasında kuyucuklara Moringa ekstraktının 25-50-100-200 ve 400 ug/ml dozları eklenerek 24 saat boyunca inkübe edildi. Çalışma sonunda MTT, TAC, TOS, GSH ve LDH testleri yapıldı ve sonuçlar kontrol grupları ile karşılaştırılarak istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Canlılık oranında Moringa’nın doza bağlı olarak bir artış gösterdiği ve en yüksek dozunda hücre canlılığı % 90 oranında bulundu. Ayrıca antioksidan parametreleri (TAC, GSH) MTT analizi ile korelasyon gösterdi. TOS ve LDH seviyelerinde ise doza bağlı olarak oksidan seviyesinin düştüğü gözlendi. Sonuç: Nöronların U373 kanser hücrelerine kısa süreli maruz kalmasının ardından nörotoksisiteyi önleyerek Moringa'nın nöroprotektif etkisini ortaya koydu.

Anahtar Kelimeler: U373, Moringa, Transwell

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.6


50