Year:2022   Issue: 42   Area: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 546

Aylin MEŞE ORCID Icon, Ayşe ÇEVİRME ORCID Icon

DETERMINATION OF HEALTH BEHAVIORS AND HAND HYGIENE PRACTICES OF HEALTH PERSONNEL WORKING AS A NURSE IN A TRAINING RESEARCH HOSPITAL AND HAVE DIAGNOSIS WITH COVID-19

Aim: This study was conducted to evaluate the health behaviors and hand hygiene practices of healthcare workers who have positive COVID-19 test and work as nurses before and after the pandemic. Materials and Methods: The study, which was descriptive and crosssectional, included 99 health personnel who worked as nurses at a training research hospital and tested positive for COVID-19. A questionnaire consisting of 55 questions in total, 25 questions about demographic information and 30 questions about health behaviors and hand hygiene practices, was directed to the participants. Results: 11% of the participants reported that they washed at least 10 times a day before the pandemic, 9.1% reported that they continued this washing practice for 20 seconds, and 5.1% reported that they participated in the training programs related to personal health and hygiene. Both pre-pandemic and post-pandemic rates in the same title are 86.9%, 90.9%, 68.7%, respectively. Conclusion: There was no difference in health behaviors and hand hygiene practices before and after the pandemic in healthcare workers. Despite this, improving the factors (more specific nutrition, good manpower planning, vaccination, etc.) related to the frequent catching of COVID

Keywords: Nursing, Health Behavior, Hand Hygiene, COVID- 19

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.42.3


BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDE HEMŞİRE OLARAK ÇALIŞAN VE COVID-19 TANISI ALAN SAĞLIK PERSONELİNDE SAĞLIK DAVRANIŞLARI VE EL HİJYENİ PRATİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Amaç: Bu çalışma COVID-19 testi pozitif çıkan ve hemşire olarak çalışan sağlık çalışanlarının pandemi öncesi ve sonrasındaki sağlık davranışları ve el hijyeni pratiklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan çalışmaya bir eğitim araştırma hastanesinde hemşire olarak görev yapan ve COVID-19 testi pozitif çıkan 99 sağlık personeli dahil edildi. Katılımcılara sosyo-demografik ve COVID-19 a maruziyet ve temas ile ilişkili 25 soru, sağlık davranışları ve el hijyeni uygulamalarına dair 30 soru olmak üzere toplamda 55 sorudan oluşan anket yönlendirildi. Bulgular: Katılımcıların %11’i pandemiden önce günde en az 10 defa ellerini yıkadıklarını, % 9.1’i bu yıkamayı 20 sn boyunca sürdürdüğünü, %5.1’i bireysel sağlık bakımı ile ilgili eğitim programlarına katıldıklarını bildirmiştir. Aynı başlıktaki hem pandemi öncesi hem pandemi sonrası oranlar sırasıyla %86.9, %90.9, %68.7 şeklindedir Sonuç: Sağlık çalışanlarında pandemi öncesi ve sonrasında sağlık davranışları ve el hijyeni pratiklerinde fark görülmemiştir. Buna rağmen sağlık çalışanlarında COVID-19 enfeksiyonuna sık yakalanma ile ilgili faktörlerin ( daha özel beslenme, iyi insan gücü planlanması, vb.) iyileştirilmesi akla getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Sağlık Davranışı, El Hijyeni, COVID-19

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.42.3


143